Politikprat i lokalradion 30/4 1992 - 1/12 1993 (30/6 1994)

Ett halvtimmesprogram i månaden med politiskt prat och musik var ett bra sätt att sprida Miljöpartiets politiska budskap i Sotenäs kommun. Jag skrev manus till varje program, även om jag inte följde dem ordagrant, för att ha koll på tiden och att teknikern skulle veta när musik skulle tonas in och ut... Så här 30 år efteråt slås jag av hur lite som hänt...hur frågor då, som vi i Mp kämpade för att få igenom, dyker upp idag som "nya" och viktiga att ta itu med...Godmorgon!


NÄRRADION SOTENÄS 30/4 1992 KL 18.30-19.00

----------------------------------------------------------------------------
MUSIK: "Våren" (första satsen) Vivaldi          Tid: 3:26
----------------------------------------------------------------------------

Jag heter Per Lager och representerar Miljöpartiet de Gröna i Sotenäs. En gång i månaden, vid den här tiden i Radio Sotenäs, har vi tänkt att presentera vår syn på olika samhällsfrågor. Dels de vi uppfattar som globala och dels de som rör bara just oss här i Sotenäs. Vi skall berätta varför vi är emot EG/EU och samtidigt för Europa och för hela världen, vad våra fyra solidariteter innebär, varför vi tror att just Sotenäs måste bli en sk ekologisk kommun, hur vi vill utveckla skolan, hur omsorgen om barn, gamla och handikappade skall fördjupas, hur vi skall skapa fler arbetstillfällen...
Idag skall jag göra ett försök att förklara ett helt nytt begrepp som Miljöpartiet de Gröna ser som ett nödvändigt verktyg för överlevnaden på jorden.
Det gäller ekonomin och det gäller oss alla! Vad är ekonomi, förresten? Det betyder lagen om huset, eller i vardagligt tal, hushållning - alltså något som inte växer.

I våra östra grannländer rådde planhushållning - ett misslyckande som kastades på soptippen i samband med de kommunistiska diktaturernas sammanbrott. I väst - och nu då också i öst - skall allt ordnas med marknadsekonomi. I verkligheten är det alltid frågan om olika former av blandekonomi, men ändå...man sätter tilltron till de fria marknadskrafterna, till marknadens "osynlig hand". Men vart har marknadsekonomin egentligen lett oss? Jo, till en ojämn, orättvis fördelning av jordens resurser, till att vi 20% i den rika delen av världen förbrukar 80% av resurserna, medan de övriga 80%-en av jordens befolkning får nöja sig med bara 20%. Och värre blir det! Befolkningsexplosionen kommer att 3-dubbla vårt antal inom 50 år, alltså till ca 15 miljarder! Idag lever 1 miljard människor på en materiell nivå som bara 500 miljoner skulle kunna utan att livsförutsättningarna förstördes.  Ytterligare 4 miljarder som står i kö...och om bara 50 år 15 miljarder. Ekvationen går inte ihop. Marknadsekonomin löser inte problemen, den förvärrar genom att gröpa ur mer och mer och samtidigt öka förödelsen...tillväxtidén är framtiden fiende, för material och energiflöden är konstanta på vår jord, kakan kan inte växa...det vet egentligen alla...
Här kommer den lösning vi i Miljöpartiet de Gröna tror på:
KRETSLOPPSEKONOMI. Det handlar om att anpassa våra liv efter naturens kretslopp, att inse att det vi vanligen kallar ekonomi intimt hör ihop med ekologi. För övrigt betyder orden nästan samma sak. Ekonomi är lagen om huset och ekologi läran om huset.  Det handlar om att mer syssla med hur vi och vår natur mår och visioner inför framtiden - och mindre om finanspolitik (om BNP, förstärkt köpkraft och hur offentliga sektorerna skall finansieras). De verkligt viktiga frågorna är:

Hur skall vi försörja oss? Hur många människor kan samtidigt leva ett gott liv på jordklotet? Hur stora klyftor mellan rika och fattiga kan accepteras? Hur många generationer skall rimligen få komma efter oss? I vilken omfattning har människan rätt att upplåna andra arter?

                                                                               2.

Det handlar om ny helhetssyn och nya värderingar, om en hållbar utveckling. Det är kretsloppen och inte marknaden som blir avgörande för ekonomin.

KRETSLOPPSEKONOMI är samhällets utveckling i jämvikt med naturens bärkraft.

Bengt Hubendick, vår kanske främste och mest insiktsfulla fram- tidsforskare, säger: "Vårt industrisamhälle, våra storstäder och den livsstil de fört med sig är inte något normalt. De representerar snarare en exklusiv episod i mänsklighetens historia". "Naturens system bygger på återcirkulation. I naturen blir avfallet - koldioxid och vatten från cellandning och markandning - på nytt råvaror för fotosyntesen." "Människan har så att säga bytt naturens cykliska flöden mot ett rakt rör bort från sig själv, ut ur sitt eget system, ut ur sin egen kontroll." "Industrisamhällets system är förbrukande och kan inte fungera i längden...att öka förbrukningen tär på uthålligheten genom resursutarmning och miljöbelastning."


---------------------------------------------------------------
Musik: Oppskrift for Herrefolk (Marie Boine Persen)  3.54 min.
---------------------------------------------------------------

Vi vill bort från DEN LINJÄRA EKONOMIN, tillväxtekonomin, som gräver på ett ställe och slänger avfallet på ett annat ställe.  Naturen hinner inte hantera de stora sopmängderna och kan inte klara de naturfrämmande ämnen i luften, molekylsopor, som t ex klororganiska föreningar. Vi äter helt enkelt upp kakan...och drivs mot fattigdom på en giftig soptipp, för att uttrycka det drastiskt men realistiskt!

KRETSLOPPSEKONOMIN bygger på återanvändning, återvinning. Den tär inte på jordens ändliga resurser (mer än oerhört försiktigt), utan nyttjar det som naturligt förnyas, både vad gäller resurser (i form av livsmedel, byggnadsmaterial t ex) och energi (i form av sol-, vind- och havskraft och biobränslen).
Om man tillverkar en bil skall de olika delarna vara rena på det sättet att de kan återanvändas/återvinnas den dagen bilen är skrotfärdig. Varje produkt skall ha en livscykelspecifikation, så att ansvaret finns med från början till slut. Då behövs inga soptippar. Något av detta är faktiskt på gång i en del länder.  Och det är dags för oss!

KRETSLOPPSEKONOMIN är en deklaration om en ny viljeinriktning för ekonomisk politik. Vi måste lösa dagens och morgondagens stora ekologi- och fattigdomsproblem. Vi måste också bort från beroende och sårbarhet och istället ge människor självtillit och gemenskap tillbaka

KRETSLOPPSEKONOMI  är alltså solidaritet för behov som alla har, en inriktning mot småskalighet och lokal produktion - och att försörjningen är viktigare än rikedom.

                                                                             3.

Om planekonomin var en båt som lämnade land med på förhand inställt roder, så är marknadsekonomin en båt utan roder alls som far med vindar och strömmar...men kretsloppsekonomin är båten som med roder och kunskap om grynnor och skär, försiktigt lotsar sig fram...det är så det måste gå till.

EG/EU är en fulländad form av vad man kunde kalla BLÅ PLAN-EKONOMI, en ekonomi som planeras utifrån de stora företagens verksamhet...det är verkligen stordrift det är frågan om.  EG detaljstyr 340 miljoner människor med en jättebyråkrati i Bryssel vars beslutsprocesser inte är offentliga, utan sker i slutna rum. Man kan knappast tala om demokrati. Det är 8000 påtryckare, lobbyister, från framför allt storföretagen, som har det avgörande inflytandet. Frihet för varor, tjänster, kapital och arbete...för vem - egentligen - kan man undra?      EG/EU blir ett imperium, en fästning mot övriga världen, en rikemansklubb, som inte tar hänsyn till svältande medmänniskor, som försöker överleva dag för dag i exploaterade och förödda områden på jorden (den sk tredje världen).

Hur skall vi då kunna närma oss en KRETSLOPPSEKONOMI, när världen ser ut som den gör.  Jo, vi börjar givetvis härhemma i Sverige.  Vi väljer helt enkelt ny riktning, framtidens, den hållbara utvecklingens riktning, steg för steg...vi kan t ex börja med:


En skatteväxling från skatt på mänskligt arbete till skatt på ändliga råvaror.
Sänkt arbetstid för att ge människor rätten till sin tid. Sänkt arbetstid skulle bryta dagens onda cirkel där överbelastade lönearbetare tvingas begära allt fler tjänster av den offentliga sektorn.

Varje förslag utgör steg på vägen. Det handlar om en strukturförändring - inte om lite krafs på ytan.

Gröna skatter och avgifter blir oumbärliga för att styra mot en hushållning av naturresurserna. Vi kan inte värdera livet på jorden, men vi kan blottlägga det absurda i hur vi i västvärlden lever idag genom att prissätta miljön. Det är ju livet - och inte pengarna - som skall värnas.

---------------------------------------------------------------
Musik: Skallgång (Benny Andersson)              Tid: 3:40 min.
----------------------------------------------------------------

HUR SKALL VI GÅ TILLVÄGA:

Vi skall bygga upp kunskaper, insikter om vad som krävs för att:
Vi skall utveckla en pedagogik, en grön sådan, för att sprida kretsloppstänkandet
Vi skall medverka till att utveckla metoder för mätning och redovisning.

                                                                             4.

Ekonomiska styrmedel och lagar som skapar en ekologisk, ekonomisk, socialt och tekniskt hållbar utveckling baserad på ett solidariskt tänkande och handlande.
Vi måste också samarbeta utåt för att få liknande regler i  industriländerna. Det ska löna sig direkt att göra rätt, vara  dyrt att slösa med knappa resurser och straffbart att skada för att lösa de fördelningskonflikter som inte längre kan undvikas genom att öka resursförbrukningen.

VÅR KOMMUN DÅ, VAD KAN VI GÖRA HÄR?

Vad kan vi kräva av kommunen och vad kan vi kräva av oss själva?  Om vi börjar med kommunen, så kan ställa krav på våra politiker att de t ex antar utmaningen att göra vår kommun till en av Sveriges ekologiska kommuner (det finns 16 idag), anta utmaningen att göra en handlingsplan, som innehåller allt från upphandling av kemiska produkter till ekologiskt byggande, till planering av förnybara energikällor som vind- och havskraftverk och solvärmeanläggningar, upprättande av kärngårdar, stöd till extensivt eko-logiskt jordbruk (utan handelsgödsel och bekämpningsmedel) och stöd till det utsatta kustnära fisket, införa miljökunskap som obligatoriskt tillval i grundskolan - och få dem att skriva ned allt i en kommunal miljöplan (som inkluderar avfalls- och energiplanerna) och sedan föra miljöräkenskaper i vår årliga budget, räkenskaper som ger kommuninvånarna besked om hur budgeten förhåller sig till våra uppsatta mål i miljöplanen. Först då kan vi se de verkliga kostnaderna för vår livsstil. Först då kanske vi sätter andra, hårdare krav vad gäller utsläpp av t ex styren från plastindustrin...eller utsläpp av kväve, svavel, kolväten från grannkommunens raffinaderi...

OCH VAD KAN VI SJÄLVA GÖRA - DU OCH JAG:

Vi kan börja med att försöka bli medvetna konsumenter, vara noga med vad vi köper, alltid välja de minst miljöfarliga alternativen. En bra början är att följa råden i Naturskyddsföreningens skrift "Handla miljövänligt" eller deras lilla fickbroschyr "Bra miljöval", som ges ut i ständigt nya, aktuella upplagor. Vi kan efterfråga kravodlade och helst närodlade grönsaker i livsmedelsbutiken, vi kan konsekvent avstå från engångsförpackningar och köpa vår dryck i returflaskor...överhuvudtaget kan vi välja bort onödiga förpackningar, plastpåsar och dylikt. Visste ni förresten att tetrapack är en av de största sopproducenterna, tänk på alla mjölk-, fil- och yoghurtförpackningar? Vi skall påpeka för butiksägaren vad vi tycker, det är viktigt...  Hemma kan vi avstå ifrån att slösa med el och vatten, bli mer noggranna med att hushålla. Vi kan låta bilen stå när vi kan cykla eller gå, vi kan samåka eller åka kollektivt. Vi kan sätta fart på källsorteringen, börja kompostera vårt hushållsavfall återbruka, återvinna.  Vi kan vara med och se till att vår återvinningsgårdar får fungera som de skall; bara papper i papperscontainern, bara glas (utan korkar) i glascontainern osv.  Tyvärr finns det fortfarande en del som inte ser skillnad på avfall och avfall. Resurser borde allt återvinningsbart heta.

                                                                              5.

Det borde inte vara svårt att skilja på plåt, matrester, giftiga kemiska preparat, madrasser, kläder, plast, batterier, frigolit och allt annat man kan hitta i t ex papperscontainern. Vi måste skärpa oss - annars fungerar det inte.
På Hogenästippen finns en stor återvinningscentral för allt det större och svårnedbrytbara; uttjänta kylskåp, metaller, gifter. Vi måste hjälpas åt och se till att inget förfars i onödan.  Gemensamt kan vi diskutera och hitta nya lösningar, vi får inte glömma att ta till vara de äldres kunskaper och vi får inte glömma att ge de unga mot och lust att fortsätta...

Det finns så oändligt mycket att göra för oss bara här i Sotenäs, nu...för att vända utvecklingen åt rätt håll...för solidaritet, rättvisa och balans i naturen, för tredje världen, för framtidens generationer...för överlevandet på den här jorden.

Jag vill sluta med den välkända uppmaningen: TÄNK GLOBALT, HANDLA LOKALT!

DET ÄR KRETSLOPPSEKONOMIN I ETT NÖTSKAL!

----------------------------------------------------------------
Musik: "Ljuset skall komma..." (G. Linderholm)  Tid: 2:43 min.
----------------------------------------------------------------


___________________________________________________________________________
NÄRRADION SOTENÄS 28/5 1992 KL 18.30-19.00

Varför NEJ till EG/EU? Varför JA till Europa och hela världen?

---------------------------------------------------------------
Musik: "Sommaren-presto" (Vivaldi)              Tid: 2:44 min.
---------------------------------------------------------------

In på scenen kliver Europas "kejsare", Jacques Delors, EG-kommissionens ordförande, ideologen, strategen... Mannen som redan i jan 1989 inför EG-parlamentet sa: "EG är mycket mer än en stor marknad. Det är ett gränslöst, ekonomiskt och socialt område på väg att bli en politisk union som omfattar närmare samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik." Det var 1989. Han visste vad han sa. Nu är det 1992 och fr o m jan 1993 har EG blivit EU - en europeisk union. Sverige har ansökt om medlemskap, trots vetskapen om att neutraliteten går upp i rök - det har så sent som i tisdags avslöjats av DN efter en läcka om kommissionens hemliga dokument, trots vetskapen om att vi får kassera 80 000 sidor lagtext och svälja motsvarande del från EG:s högkvarter och trots att vi kommer att få svälja både de ena och andra och samtidigt betala ca 12 miljarder i medlemsavgift Det är som att kasta allt sitt arv och stolthet över bord för att få vara med om ett parti poker till. Samtidigt kommer staten tvingas sänka skatter på bl a energi, alkohol, tobak, moms och på det sättet förlora 20-25 miljarder i skatteinkomster som idag används till bl a vård och omsorg.

Vad mer? Jo, om ni inte redan visste det (regering och riksdag känner som sagt till sakförhållandena), så får vi "på köpet":

Social nedrustning, försämrad miljö, minskat konsumentskydd, urholkad arbetsrätt, eftergifter på jämställdhetsområdet och försämrade arbetsvillkor...det är vad som sker!
Apropå jämställdhet kan vi låta kejsare Delors få bli citerad igen: "Förhållandet mellan EG och nationalstaterna är som förhållandet mellan man och hustru. Som mannen skall EG centralt ta sig an gemenskapens ekonomi och politik. Som hustrun skall nationalstaten ta sig an vården och annan omsorg om den enskilda människan".  Detta visar att EG styrs av manliga värderingar. Det är mycket tydligt och så fjärran våra krav om delat ansvar och delad makt...ett jämlikare samhälle, där män och kvinnor gemensamt tar större ansvar för vård, omsorg, familj och barn...  Kvinnor, lyssna till vad kejsaren Jacques Delors säger och menar...är inte det precis vad vi kallar KVINNOFÄLLA?

Den 27 mars fick statsrådet och europaministern Ulf Adolf Dinkelspiel svara i riksdagen på flera kvinnors frågor om EG/EU.  I den debatten, som hade sitt ursprung i en interpellation, blev ministern trängd och lät undslippa sig att skattesänkningar inte ett dugg styrdes av EG och vad gällde regionalpolitiken skulle det inte bli problem... Sverige kan alltid begära särbestämmelser och vad gällde miljöfrågorna lovade han att, som han sa, "lyfta fram" dom... Kvinnorna, (framför allt Lena Klevenås (s), Gudrun Schyman (v) och Kristina Svensson (s)) ställde honom mot väggen och det bästa han kunde prestera var vaga förhoppningar om att nog allt skulle gå bra ändå. Hur sas det förresten om den svenska neutraliteten, som var riksdagens förutsättning för medlemskap?

                                                                              2.

Dinkelspiel säger "bygger vi en europeisk säkerhetsordning - ja, då är det naturligt att vi medverkar exempelvis i fredsbevarande styrkor...att EG utvecklar en försvarsdimension är från min synpunkt naturligt...
Vad låter detta som? Ja, det där med neutralitet kan vi glömma.En europeisk union innebär ett säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med målet att skapa en gemensam armé. Och det handlar inte bara om fredsstyrkor - utan om insats- och invasionsstyrkor!

Kvinnorna fick också klarlagt i debatten att den viktigaste invändningen ur kvinnlig synpunkt var att EG bygger på den omöjliga förutsättningen evig ekonomisk tillväxt.
                                                  (ca 3.20 min)

----------------------------------------------------------------
Musik: "Si världen..." (Maritza Horn & Mynta)   Tid: 2:18 min.
----------------------------------------------------------------

MILJÖN


EG saknar tre grundbultar för svensk kemikalielagstiftning:
TILLVERKNINGSANSVAR, OMVÄND BEVISBÖRDA (att bevisa ofarligheten istället för farligheten), SUBSTITUTIONSPRINCIPEN (att alltid välja det minst miljöfarliga alternativet).

Detta är viktigt...dessutom är:

Bekämpningsmedelsregler liberalare i EG.
Man tillåter genmodifiering och patent på liv.
EGs program för handhavande och lagring av radioaktivt avfall utgör redan nu ett stort problem för hela Europa - det betraktas ju som handelsvara!  
EG tillåter högre axeltryck för lastbilar.
EG innebär en ca 50%-ig ökning av lastbilstrafiken.
Ämnen som utgör mindre än 25% i en produkt behöver inte redovisas i EG-länder. Det gör livet svårare för allergiker.
När det gäller asbest, kvicksilver, arsenik, pentaklorfenol, kadmium och batterier får Efta-länderna begränsa tillträdet enl  de krav som gällde vid EES-avtalets ikraftträdande. Men nya
bestämmelser kommer 1995 och ingen skärpning är att vänta.

Sverige har inte erhållet några permanenta undantag från EGs rättsregler. Detta kommer bl a att innebära:

Miljöfarligt avfall/kärnavfall kommer att kunna slutförvaras i Sverige (enl en prejudicerande dom mot Vallonien). Ta t ex pentaklorfenol. Tyskland har dragits inför EG-domstolen för att man ville förbjuda träimpregneringsmedlet. Särregler får inte gälla. Holland har tvingats upphäva lag till skydd för vilda djur. Danmark har tvingats försämra märkningen av farliga kemikalier. Italien har fällts för att man haft alltför hårda märkningsregler för vissa kemikalier (benzen, toluen, xylen).

                                                                              3.

Bestrålning av livsmedel kommer enl Cassis Dijon-principen ge vissa EG-länders bestrålade livsmedel tillträde till den svenska marknaden.

En del av EGs positiva miljöregler (några sådana finns faktiskt) börjar gälla först 1995 - regler om PCB, genetiskt modifierade mikroorganismer, miljöfarligt avfall och transporter av miljöfarligt avfall över gränserna. Men man dröjer i det längsta, om man överhuvud skall skärpa giftanvändningen.

Och det är i en sådan destruktiva gemenskap vi erbjuds ingå!

REGIONALPOLITIK! Ja, ingen vet idag hur mycket av regionalpolitiken i Sverige som måste monteras ned, men vi förlorar i och med EES-avtalet rätten att själva bestämma över hur den skall se ut.

Miljöpartiet de Gröna har beträffande mark krävt att bo- och brukarplikt i första hand skall gälla. Miljöpartiet de Gröna har krävt att Allemansrätten skall få ett  starkare lagskydd så att den inte kan naggas i kanten av något EES-organ.

RÄTTSORDNINGEN ÄR HOTAD...

I länderna inom EG och EFTA finns alltjämt nationella rättssystem kvar. Men över dessa rättssystem råder - i EG-länderna en särskild rätt - EG-rätten. Syftet med EES-avtalet är således en ny gemensam rättsordning. En svensk rättsordning som successivt vuxit fram under lång tid, oftast efter noggranna utredningar och offentliga diskussioner, ersätts i ett slag av helt nya oredovisade och odiskuterade rättsprinciper.
EES-AVTALET är oacceptabelt och bör icke framläggas för riksdagen som planerats till november. Istället bör vi omförhandla med syfte att uppnå utvidgat frihandelsavtal mellan Efta-EG.

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGEN ÄR I GUNGNING...

och det rör sig om ca 200 miljarder/år. Kommunförbundet gav ut en skrift 1991: "Miljöhänsyn vid upphandling", där man konstaterar att... "Det är inte klart om man i EG/EU har rätt att kräva information om produkten, om framställnings- och transportprocessen och om man har full frihet att lägga sådana aspekter till grund för ett upphandlingsbeslut. Kommunförbundet vill ha kravspecifikationer för olika varor t ex för kemisk-tekniska produkter och "sunda" hus.
Risken är stor att affärsmässiga villkor kommer i första hand.
"RÄTTEN ATT HÄVDA MILJÖN I ETT HELHETSPERSPEKTIV MÅSTE GARANTERAS VID UPPHANDLING. DEN FÅR ALDRIG BETRAKTAS SOM ETT HINDER FÖR FRI KONKURRENS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANSES STRIDA MOT AFFÄRSMÄSSIGHET."

Detta menar kommunförbundet.

                                                                              4.

DEMOKRATIN...blir det någon kvar?

Upphävandebestämmelsen står i direkt strid med principen om den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen är en av grundpelarna i den svenska demokratin.
EG-rätten kommer alltid att stå över...och rätten att träda ur unionen finns inte! Det är kanske det allvarligaste av allt.  I EG är beslutsprotokollen hemliga. Den enda demokratiskt valda församlingen, EG-parlamentet med 518 delegater, har inget att säga till om. Makten finns hos kommission, ministerrådet och hos EG-domstolen. Sveriges möjlighet att påverka besluten är försumbar...i Ministerrådet, EG:s egentliga riksdag, skulle Sverige kunna få 5 av 76 röster. Det säger en del.
                                                   (5.20 min.)

----------------------------------------------------------------
Musik: "Chimbalito" (Antara-Peru)               Tid: 4:05 min.
----------------------------------------------------------------

HUR ÄR DET MED DEN SVENSKA MEDLEMSANSÖKAN?

I juni 1991 sökte Sverige medlemskap i EG. Fr o m 1 jan 1993 finns inte EG längre. Då övergår EG till att bli en europeisk union, EU...en supermakt! Till den unionen har vi inte ansökt! En ny ansökan måste skrivas - eller...fick Sverige medlemskapet i unionen på köpet?

NU SKALL JAG BERÄTTA NÅGOT OM DEN BLIVANDE UNIONEN, DET ÄR JU DEN DET KOMMER ATT HANDLA OM I ALLA FALL:

Unionsfördraget slöts i Maastricht i dec 1991 och innebär att EG förvandlas EU - en europeisk union årsskiftet 92/93.  EG ombildas alltså till en ekonomisk, militär och monetär union. Det blir en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, som givetvis också omfattar en gemensam försvarspolitik.

Unionen får en grundlag som täcker snart sagt allt utom religionsfrågor. Alltså trafiksäkerhet, arbetsmiljö, arbetsmarknad, konsumentskydd, utbildning, energi, miljö, industripolitik, hälsofrågor, turism, civilförsvar, kultur mm mm.

Grundlagen tolkas av EG-domstolen i Luxemburg som står över de nationella domstolarna.

Enligt fördraget måste alla länder följa unionens utrikes- och säkerhetspolitik.

Därmed kan Sverige självklart inte behålla sin alliansfrihet eller neutralitet (vad var det riksdagen beslutade inför EG-ansökan?!)

WEU (Västeuropeiska försvarsunionen) blir EU:s militära försvar - och WEU kan ingen förhålla sig neutral.

Hur blir det med kärnvapen i WEU? Ja, Mitterand har uttalat att Frankrike kan ställa sin kärnvapenarsenal till Unionens förfogande.

                                                                              5.

Blir det en gemensam polis också? Jadå...Europol kommer den att kallas, med ett gemensamt informationssystem, kallat SIS (Schengen Information System).

Hur blir det med tullar mot världen utanför EU? Unionen beslutar enhälligt  om gemensamma gränskontroller, visum- invandrings- och flyktingpolitik...

Vad sägs om miljöpolitiken i Maastrichtfördraget? Jo, att unionens miljöpolitik skall bygga på försiktighetsprincipen och arbeta förebyggande...det låter knappt som en gäspning, till intet förpliktigande förståss!

Men får inte varje land själva bestämma hårdare miljöregler? Nej, inte om de strider mot varornas fria rörlighet eller strider mot andra regler i unionstraktaten.

Vad gäller avfall betraktas det som vilken vara som helst - t o m kärnavfall och annat miljöfarligt avfall. Vad är det för hjärnor som har fått detta att gå ihop? Jag ställer bara frågan.

Energipolitiken i unionen skall utgå från fri konkurrens mellan de olika energislagen, vilket innebär att kärnkraft och fossila bränslen har fritt spelrum och att de förnybara inhemska energikällorna inte kan räkna med stöd (som vindkraften i Danmark t ex) utan måste konkurrera på orättvisa villkor...för vem räknar in växthuseffekt och en förorenad framtid i priset på oljeprodukter, kol och naturgas.

Får länderna inom EU föra egen biståndspolitik - NEJ, den skall underställas unionens utrikes- och säkerhetspolitik!

När det gäller arbetslöshetsstöd får länder som Danmark (och Sverige om vi blir medlemmar) räkna med radikala sänkningar, eftersom risken finns att arbetslösa, som flyttar dit kan ges rätt till den höga ersättningen (2450/v) istället för den mycket låga som ges i t ex Tyskland (1140/v) eller Frankrike (820/v).

I unionen får alla ett nytt medborgarskap: UNION-STATSMEDBORGARSKAP. Det omfattar alla medborgare i något EG/EU-land.

Fr o m 1999 skall, enligt traktatet, unionen överta penningväsendet och ett gemensamt mynt användas (ecu) och en Centralbank för hela unionen öppnas.

Vilka är det då som skall styra detta imperium, denna superstat - jo, av DET EUROPEISKA RÅDET, som består av regeringscheferna.  Samtidigt kommer nuvarande EG-kommissionen, Ministerrådet, EG-parlamentet och EG-domstolen att omvandlas till unionsmyndigheter.

På scenen står Jacques Delor, monsieur Mitterand, Herrn Kohl och Mr Mayor - huvudrollsinnehavarna i det blivande unionsimperiet!

                                                  (3.20 min.)


                                                                             6.

----------------------------------------------------------------
Musik: "Jag vill leva i Europa" (J Hammarlund) 6.09 min. (2)...
----------------------------------------------------------------

Var det någon som missade tåget...var det något att missa, egentligen...Europa ligger där det ligger och Sverige tillhör Europa! EU-tåget får gå när det vill - det kommer ändå ingenstans!

Vi borde ta lärdom av det lilla, men kulturellt starka Island.  Där är hittills eniga om att hålla landet utanför rikemansklubben...260 000 medborgare, som kommer att fortsätta ha kulturellt och affärsmässigt utbyte med Europa och övriga världen utan att säga upp sin suveränitet och självständighet.

Vi i Miljöpartiet de Gröna säger NEJ till EES-avtalet, NEJ till det nuvarande EG, NEJ till det blivande EU - men vi säger JA till Europa och JA till världen. Vi måste, som Island, välja självständigheten framför beroendet...och skapa ett bärkraftigt och uthålligt samhälle, värt att leva i för våra barn och barn-barn, ett samhälle byggt på kretsloppsprincipen, på solidaritet med naturen och de svaga...ett ekologiskt samhälle.

Den 2 juni går danskarna till folkomröstning om medlemskap i EU.
Måtte förnuftet segra.
I höst skall vår riksdag ta ställning till EES-avtalet. Det avtalets 950 sidor blir direkt lag i Sverige - ord för ord. Dessutom skall ca 20 000 sidor rättsakter snabbt inarbetas i svensk lag...Vilka har haft tid att sätta sig in i avtalet som fr o m mars -92 fanns på svenska och hade en månads remisstid! Detta är mera skådespel än demokrati.
Måtte förnuftet segra även i den svenska riksdagen. Enligt senaste opinionsundersökningarna är nu ja-sägarna i minoritet och det bådar gott.
                                                 (1.20 min.)

---------------------------------------------------------------
Musik: forts..."Jag vill leva i Europa" (Jan Hammarlund)..3 min.
---------------------------------------------------------------


Har du frågor, är du intresserad av Miljöpartiet de Grönas poli-tik...ta kontakt med oss miljöpartiser i Sotenäs:

Per Lager, tel 586 29
Margareta Florén, tel 304 23
Marika Langefjord, tel 523 97___________________________________________________________________________
NÄRRADIOPROGRAM 24/9 1992 "RADIO SOTENÄS"


I tidigare program har Miljöpartiet de Gröna presenterat sin syn på EG/EU och berättat om den nya - och enligt vår mening den enda möjliga - ekonomin, den vi kallar KRETSLOPPSEKONOMI.

Jag heter Per Lager och representerar mp i Sotenäs - jag sitter i fullmäktige och är ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  Idag tänkte jag kortfattat ge miljöpartiets syn på kärnkraften och berätta om det vi kallar "den gröna friheten" och vårt förhållande till övriga världen. Men först skall vi höra en musikens mästare uttrycka sina höstkänslor.

---------------------------------------------------------------
MUSIK: Vivaldi "Hösten" Adagio, /8/             Tid: 2:34 min.
---------------------------------------------------------------

Jag skall berätta lite om den farliga KÄRNKRAFTEN - om den farliga vägen från gruva till slutförvar. Det börjar med uranbrytningen. Redan den är ett hot. Efter att malmen brutits...
Under 1988 rapporterade det internationella övervakningsorganet IAEA att man "tappat bort" 188 transporter med klyvbart material under bara detta år!
                                                        (5:30 min.)

---------------------------------------------------------------
MUSIK: Mari Boine Persen "Gula Gula" /1/        Tid: 3:40 min.
---------------------------------------------------------------

Hur skall kärnkraften ersättas?...som en följd av stordriften, koncentrationen och specialiseringen.
                                                         (2:10 min.)

---------------------------------------------------------------
MUSIK: Bach, Brandenburgskonsert nr 2, Allegro assai /7/ Tid: 3:18 min.
---------------------------------------------------------------

FRIHET, Vänstern tror...största hotet mot friheten är miljöförstöringen. Men det begriper De gröna...
                                                       (0:20 min.)

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Bob Dylan: "Santa Fe", /14/              Tid: 2:08 min.
----------------------------------------------------------------


Den gröna friheten...grisuppfödning eller plågsamma djurförsök...
Detta utgör ett hot mot mångfald och frihet.     
                                                       (3:00 min.)

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Melanie: "I Don't Eat Animals", /16/     Tid: 2:15 min.
----------------------------------------------------------------

Hela världen skall leva...med hänsyn till till ekologiska och sociala faktorer...HELA VÄRLDEN MÅSTE FÅ LEVA!
                                                   (3:15 min.)

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Benny Andersson: "Dans på vindbryggan", /5/  2:27 min.
----------------------------------------------------------------

(Avslutning:) Vill du veta mer om Miljöpartiet de Grönas politik, ta kontakt med Jonny/Gunilla Oresten, tel 325 29, Margareta Florén, tel 304 23, Marika Langefjord, tel 523 97 eller Per Lager, tel 586 29.

Musiken i det här programmet var: (se föregående sida).


___________________________________________________________________________RADIOPROGRAM NYÅRSAFTON 1992 - RADIO SOTENÄS - KL 18.30-19.00

                            1.


På nyårsafton är det brukligt att man funderar över det gångna året, gör bokslut, och därefter gör upp planer för det kommande.  I det här programmet skall jag berätta lite om vad miljöpartiet de gröna i Sotenäs har arbetat med under 1992 och jag skall ock-så försöka skåda in i det kommande arbetsåret.

För det handlar om arbete, mycket arbete, också försakelse och kamp - om vi människor skall lyckas få vår skuta, vår enda och älskade jord, på rätt köl igen. För visst håller den på att kapsejsa...om 20% av jordens befolkning slukar 80% av resurserna och de övriga 20%-n får försöka, vilket inte lyckas (som vi dagligen får rapporter om), överleva på de återstående 20%-n, när ozonhålen gapar öppet, och livsfarligt, över våra huvuden...när våra vattendrag till stora delar förgiftats och luften blir allt svårare att andas, när öknarna breder ut sig, våra ekosystem bryter samman...ja, är det inte dags att göra någonting då, när det då dags. Alltså, tillståndet kan knappast bli sämre - och då menar jag livsförutsättningarna (inte den tillskapade sk ekonomiska krisen, grädden på moset, där storskurkarna ostraffat leker bort våra samlade värden, inte den).
Och visst finns det hopp...det föds ju barn!

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Vivaldis "Vintern", Allegro (10),        Tid: 3:22 min.
----------------------------------------------------------------


Hur sent det än är på jorden, hur nära den globala ekologiska kollapsen än tycks vara, finns det ingen anledning att ge upp.  Det föds ju barn, som sagt.

Och om jag lämnar det globala perspektivet och håller mig till vår egen lilla kommun i världen, skulle jag först vilja berätta lite om vårt politiska arbete under 1992. Vi har bara ett mandat av fullmäktiges 41 mandat. Vi har också en ersättarplats i Miljö-och hälsoskyddsnämnden. Jag har båda dessa uppdrag. Fullmäktige är det viktigaste beslutsorganet i kommunen. Som parti och som enskild kan man försöka påverka politiken genom att skriva motioner och ställa skriftliga frågor till de ansvariga. Mp har motionerat om:

MILJÖSEMINARIER för förtroendevalda och tjänstemän i kommunen (detta för att öka förståelsen för de ekologiska förutsättningarna, för de stora miljöproblemen). Det skulle vara ett bil-ligt sätt att öka en nödvändig kunskap.

                                                                              2.

EKOLOGISKT BYGGANDE: EKOBYAR OCH NY- OCH OMBYGGNATIONER. Här finns mycket kunskap att ösa ur. 100-tals projekt runt om i landet har givit erfarenheter. Boverket har engagerat sig och definierat det ekologiska byggandet...bort med allt giftigt material: mineralull, polyesterplaster, limmade spånplattor, färger med farliga lösningsmedel mm mm...för uppvärmning använd förnybara energikällor, bygg solfångare, använd jord-, berg-eller havsvärme där just det är lämpligast, sluta använd de traditionella, slösande, miljöförstörande vattentoaletterna (de kommer att vara kort parentes i människans historia) och satsa på moderna multrumsalternativ mm mm.

FÖRKLARA SOTENÄS KOMMUN SOM EKOKOMMUN. Vi ville med den här motionen få kommunen med i det stora eko-kommunprojektet som engagerat 16-tal kommuner i Sverige de senaste åren. Sotenäs hade kunnat bli den första västsvenska kommun som på det här sättet förklarat att de ekologiska förutsättningarna är grunden för all verksamhet. Naturen är ju som bekant inte förhandlingsbar. Då hade man tillsammans med andra kommuner valt alternativa, ekologiskt riktiga vägar för sin utveckling, eller som det bort heta, omveckling.

MILJÖRÄKENSKAPER är en motion nära knuten till eko-kommunprojektet. Den handlar nämligen om att koppla miljöeffekterna till vår budget, att våra inkomster och utgifter också stäms av mot lång-siktiga effekter på vår miljö...och på så sätt ger en bättre rättvisa åt vad budgeten verkligen handlar om. Vi är ute efter en genomförd KRETSLOPPSEKONOMI.

ATT UPPRÄTTA EN MILJÖPLAN är en självklarhet om man skall kunna föra en politik grundad på de ekologiska förutsättningarna.  Den kommer, men tyvärr låter man tiden gå...

Motionen om MILJÖVÄNLIGA BRÄNSLEN är ytterliga en miljöanpassad detalj i en eko-kommun. Kan man inte få gehör för helheten, får man ta del för del och hoppas på framgång.

Jag kan inte påstå att vi fått annat än ganska ljummet mottagande vad gäller dessa motioner. Men vi förtröttas inte. Jag tror mig veta att allt det här bara är en tidsfråga, förr eller senare, men ju förr desto störra chans har vi att kunna lämna ifrån oss en livsvärdig jord till våra efterkommande.

När det gäller interpellationer och frågor, har vi satt tummen på
ENERGIPLAN FÖR KOMMUNEN, VINDKRAFTUTBYGGNADEN, ERSÄTTARNAS RÄTT ATT YTTRA SIG I NÄMNDERNA och NÄRRADIONS FULLMÄKTIGESÄNDNINGAR.

Utöver detta har mp skrivit remissvar vad gäller utsläpp från ABBAs fabrik, styrenutsläppen från plastbåtstillverkningen, Scanraffs nya utsläppsansökningar mm mm


----------------------------------------------------------------
MUSIK: Bob Dylan "Diamond Joe" (12)             Tid: 3:17 min.
----------------------------------------------------------------

                                                                             3.

...Vad har vi i Miljöpartiet de gröna för planer? Opinionsmätningarna i höst har inte varit särskilt positiva...och det förvånar. Med ökad insikt och kunskap om tillståndet på vår jord, borde fler och fler engagera sig för överlevnadens skull. Miljörörelsen är, trots opinionssiffrorna i Sverige, den snabbast växande rörelsen i världen...och det förstås av nödvändighet.  Miljöpartiet de gröna kommer att arbete oförtrutet vidare på alla nivåer - och öka insatserna - det är vårt budskap. LIVET KOMMER FÖRST - ALLTID!
I Sotenäs kommer jag, som mp:s representant, fortsätta skriva motioner om allt som är viktigt för vårt fortsatta liv. RÖKNINGEN t ex, den borde självklart vara förbjuden i alla kommunens lokaler. Alla känner till skadeverkningarna och det finns ingen anledning att låta de som har ovanan förpesta luften - och ibland göra det helt omöjligt för vissa, bl a mig, att alls vistas i närheten.

Vi vill inte att kommunen SÄLJER UT STRANDNÄRA MARK. Den behöver finnas oexploaterad, den behövs för framtiden.

ALL NY- OCH OMBYGGNATION MÅSTE NU SKE EFTER EKOLOGISKA PRINCIPER.

Alternativen finns (själv håller jag på sedan över ett halvår med att genomföra ett ekologiskt ombygge av ett gammalt hus, där solfångare, kakelugn, rent trämaterial, färger som andas, multrum, energiglas och ekofiber ingår).

Energi förresten...nu när 5 kärnkraftverk står avställda - och vi ändå klarar vårt energislösande, borde det vara givet att ställa av alla våra 12 livsfarliga kärnkraftverk och gå över till bio-energi och andra sol-, vind- och vattenalternativ.
MINST 20 VINDKRAFTVERK I SOTENÄS KOMMUN. Inga mastodontverk utan mindre på högst 400 kW. Vår nya rehabanläggning i Väjern borde självklart ha både solfångare och havsvärme (det senare lär vara förarbetat).

EN UTBYGGD KÄLLSORTERING och med siktet inställt på nedläggning av Hogenästippen i ett lite längre perspektiv.

GIFTFRITT JORDBRUK FÖR LOKAL PRODUKTION TILL LOKAL
KONSUMTION. Fisket måste få lov att fortsätta småskaligt och livskraftigt.

KRETSLOPPSEKONOMI måste bli den nya ekonomin. Miljöpartiet de gröna har under drygt ett års tid försökt saluföra detta nya begrepp, som i stort kastar alla traditionella nationalekonomiidéer över ända, och har väl lyckats så till vida att miljöminister Johansson nu kommer att lägga en Kretsloppsproposition på riksdagens bord. Visserligen helt stympad till att handla om viss återvinning och lite miljöskatter, men ändå...kretsloppsekonomin, ett nytt sätt att se på våra resurser och fördelningsproblem, är en nödvändighet.

                                                                             4.

JÄRNVÄGSUTBYGGNAD - Bohusbanan med spåren till Lysekil och Kungshamn, även för persontrafik. Det vore en satsning det, för vår kommun. Bussar, för komplementtrafik, skall drivas med miljövänliga drivmedel, till att börja med kan kommunen helt gå över till Scafi 101 (rapsolja, parafin och lite alkohol i form av t ex metanol) för att sedan välja nya motorer för ren rapsolja eller varför inte vätgas - det finns många alternativ, alla bättre än giftigt fossilbränsle.

---------------------------------------------------------------
MUSIK: Marie Bergman "Ingen kommer undan..." (spår 3 sid 2)
Tid: 2:56.
---------------------------------------------------------------

Nej, ingen kommer undan politiken, vad vi än har för roll i samhället. Och eftersom vi inte kommer undan, måste vi aktivt delta i räddningsarbetet av jorden, av naturen, av våra framtida livsförutsättningar. Det är helt enkelt vår skyldighet. Om inte för någon annan anledning, så för att det föds barn på den här planeten, varje sekund, och det vi tog över av föregående generation skall vi kunna lämna vidare - om inte bättre, så åtminstone i samma skick...det är väl en ganska sund tanke, eller hur?
Vårt ansvar kan vi aldrig gömma bakom skinande plåtkarosser eller nystrukna spetsgardiner, i bankfack eller i skillingar till välgörenhet. Vi måste börja tänka på ett annat sätt, vi måste byta livsstil, vi måste inse naturens gränser, vi måste lära oss att vara rädda om de sköra ekosystemen, vi måste lära oss att hushålla med det vi har, vi måste våga plantera livskraftiga vårdträd för kommande generationer...det är fråga om ett i grunden förändrat synsätt på våra liv, ett paradigmskifte.

Gott nytt år och välkomna i kampen för en framtid, värd att leva i!

Hälsar Per Lager
Miljöpartiet de gröna i Sotenäs


----------------------------------------------------------------
MUSIK: Maurice Ravel "Bolero" (1), slutet   Tid:...14:59
----------------------------------------------------------------


___________________________________________________________________________NÄRRADIOPROGRAM I SOTENÄS RADIO
21/1 1993 KL 18.30-19.00

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Maurice Ravel, "Bolero", (1), tid: ca 1 minut, tona ut...
----------------------------------------------------------------

Jag heter Per Lager och jag representerar Miljöpartiet de gröna i Sotenäs kommun.
Ikväll tänkte jag bl a berätta lite om bakgrunden till varför jag själv blev miljöpartist och varför jag nu tycker det är extra viktigt att vara miljöpartist just nu.

Jag har ingen bakgrund i andra traditionella partier, men tillhörde dom på 60- och 70-talen som vapenvägrade, protesterade mot Vietnamkriget och övriga orättfärdiga övergrepp i världen.  Samtidigt hade jag studerat socialantropologi, som handlar om de ursprungsbefolkningarna och de sk primitiva samhällena på jorden, vilket fäste min uppmärksamhet på ekologin och förutsättningarna för människans överlevnad.
Georg Borgström hade redan på 50-talet visat på utvecklingen med befolkningsexplosionen, ökenspridningen och svårigheten med en rättvis fördelning i skuggan av resursrofferiet. Rachel Carsons "Tyst vår" i början av 60-talet öppnade ögonen på många inför det kemiska hotet mot livet på jorden. Vem minns sedan inte Björn Gillbergs inhopp i miljöhistorien, när han visade upp gräddsubstitutet Prädds goda tvättegenskaper och FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972, som har haft sin efterföljare i förra sommarens Rio-konferens.
Fredsrörelsen fick nya och uppenbara livshot att kämpa mot under 70-talet. Krigshärdarna runt om i världen fick konkurrens av svavel, kväve, kvicksilver, bly, dioxiner, freoner, plutonium ...kärnvapentillverkning och kärnkraft. Den infekterade och sedemera förvirrade kärnkraftsdebatten med efterföljande meningslösa folkomröstning fick stora grupper av människor att försöka ena motståndet mot den mänskliga och miljömässiga förödelse som ohejdat bredde ut sig...ett freds- och miljöparti som ganska snart enbart blev Miljöpartiet skapades i början av 80-talet.
Själv var jag med i Lysekil och organiserade Miljöpartiet där 1982. Det var till synes ofantliga uppgifter som låg framför oss.  Centerpartiet som varit det partiet som mest seriöst behandlat miljöfrågorna, hade svikit...deras regeringsdeltagande hade inte givit något märkbart positivt för miljön. I snart sagt alla kommuner bildades lokala miljöpartier vid den här tiden. Och det dröjde inte länge förrän vi politiskt blev uppmärksammade och fick människors stöd, kom in i kommunfullmäktige och landsting.  Det stora steget in i riksdagen togs 1988. 20 miljöpartister slet som myror under mandatperiodens tre år. Jag tror jag vågar påstå att inget parti i riksdagen tidigare åstadkommit så mycket arbete per skalle, det mesta kortsiktigt förgäves visserligen, men ändå nedlagt kompetent och seriöst politiskt arbete. Allt detta arbete finns dokumenterat i "Den gröna motionsfloden". Det är en imponerande samling av motioner inom samhällets alla sektorer.  Här kan nu dagens riksdagskvinnor och män hämta hur mycket kunskap som helst.  Eftersom Miljöpartiet åkte ur riksdagen 1991 har vi själva inte kunnat fortsätta detta nödvändiga arbete för att ändra politiken på nationell nivå...men andra, som vill, kan som sagt få allt underlag de behöver genom miljöpartisternas arbete mellan 88-91.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Paul Simon, "Born at the right time" (7), tid: 3:48
----------------------------------------------------------------

För mitt eget vidkommande har jag tillsammans med mina miljöpartivänner gjort vad jag tror jag kunnat för att påverka den kommunala politiken, först i Lysekil 88-90, och från valet 91 här i Sotenäs. Jag ser det som min uppgift att lägga förslag om förändringar av vår kommunalpolitik...så att avvecklingen av livet inte fortsätter, utan vi genom total kursändring når något vi stolta kan kalla för utveckling. Eftersom energi och materia är oförstörbart och förblir så, borde det egentliga uttrycket istället kanske vara omveckling...nåväl, ett paradigmskifte måste till...ett helt nytt sätt att se på oss själva och den biosfär fylld av liv som omger oss. Men är vi inte på rätt väg?  Regeringen skall ju i dagarna presentera sin kretsloppsproposition? Jovisst, man kan glädjas att de som bestämmer inte fortsätter att direkt flårusa oss utför utan så smått börjar växla ned lite försiktigt, inte bromsa, men hejda sig en smula, börjar lyssna, undra, fråga...om kemikalierna, om återvinning, återanvändning, kompostering, källsortering, energialternativ, EG/Europaunionen... MEN, det går för långsamt! Alldeles för långsamt! För i ett större perspektiv går det utför med svindlande hastighet. Vi måste göra något radikalt, dra till alla bromsar, lägga om kurs, livsstil...och försiktigt börja leva på naturens villkor (som alla vet kan man ju inte förhandla med naturen). Jag kommer att kämpa vidare för att skynda på omvecklingen så länge verkligheten, den verkliga verkligheten ser ut som den gör idag, 1993:

att människan det här året kommer att utrota en art var tionde minut på vår jord,

att det skyddande ozonskiktet över norra halvklotet tunnas ut dubbelt så fort i år som man trodde för bara några år sedan och därmed utgör ett ännu större livshot,

att halten av koldioxid i atmosfären är tjugofem procent högre än vad den borde vara och fortsätter att öka, vilket påskyndar den annalkande växthuseffekten - se bara redan nu på våra varma, stormiga vintrar som möjligen är en föraning om vad som komma skall,

att skogarna minskar med en yta som motsvarar halva Finland under 1993, vilket påverkar erosion, ökenspridning, klimat...  livsförutsättningarna,

att jordens befolkning ökar med över 90 miljoner människor 1993 dvs med ett nytt Mexiko,

att våra celler - som djur, växter och människor är uppbyggda av - i år utsätts för fler kemiska ämnen än någonsin tidigare under livets historia, (9,1 miljoner är kända),

att jordens ändliga naturresurser kommer att skövlas mer än något år tidigare,

att u-länderna i år kommer att betala tillbaka lika mycket i räntor till i-världen som man får i bistånd, ja gott folk...

Måste man vara blind och döv för att inte begripa att det håller på att gå åt helvete!

Miljöpartiet de gröna hamnar ofta utanför debatten. Vi ställer nämligen rätt frågor. Och ger, med facit i handen, nästan alltid rätt svar! Men det hjälper tydligen inte. Man kan undra om människans sk begåvning inte skall sträcka sig längre än till att i detalj studera sin egen undergång? Nåväl och stopp, här är det inte fråga om att ge upp...hoppet är alltid större...ALLTID!

Jag vill att vi människor, vi vuxna tar ett större ansvar för framtiden än vad vi hittills gjort. Våra barn tror oss aldrig förrän vi själva handlar efter den kunskap vi försöker förmedla till dom. Vi kan inte tala om ärlighet om vi själv fuskar med skatten eller betalar resp jobbar svart. Vi kan inte prata om respekt för människovärdet, för vuxna, om vi själva pratar skit om grannen eller förmenar en flykting fristad i vårt land, i vår kommun. Vi kan inte prata om den skadliga rökningen och farligheten med alkohol, så länge vi förbehåller oss rätten att själva ha dessa ovanor utan restriktioner. Barn är vaksamma, barn vet att dom hör framtiden till och dom ser den mörkna...deras frågor om VARFÖR är i allra högsta grad berättigade. Vi måste rannsaka oss själva.

Det är mänskligt att fela, är ett talesätt...och visst är det det, men det är också väldigt mänskligt att försöka ställa till-rätta. Ingen av oss kan klara av att leva helt som vi lär, men vi kan försöka och vi kan visa våra barn att vi verkligen vill, ställa tillrätta och - som sagt - ta vårt ansvar. Och det utan att slå oss för bröstet...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Joan Baez, "Diamond and rust" (1 sid 1)  Tid: 4:44 min.
----------------------------------------------------------------

NU NÅGRA AKTUELLA FRÅGOR I SOTENÄS KOMMUN:

1. Hur kan Sotenäs kommun kunnat skriva ett avtal om uppsägning, som tvingar kommunen att betala ut 400 000 kr till en tjänsteman, som inte vill följa styrelsen direktiv för arbetet. Antingen följer man direktiven - eller tar sin Mats ur skolan, dvs tar ansvar för sitt ställningstagande, ber om att få byta arbetsuppgifter eller helt enkelt säger upp sig. Vem har rätt att leverera en sådan fallskärm? Hur är det möjligt? Vad jag vet finns det inga sk fallskärmskontrakt i vår kommun. De 400 000 tusen kronorna skall tjänas tillbaka genom att inte anställa någon ny person på tjänsten under två år. Hur är det möjligt? Är det inte lika bra att stryka tjänsten i så fall helt och hållet.  Kulturen, i det här fallet, får lida för den klantigheten. Jag ställer nu öppet frågan: Finns det chans för fler liknande fallskärmserbjudande i framtiden? Vem i så kan komma ifråga; inte lokalvårdaren som vill städa från höger till vänster istället för tvärtom  eller barnskötaren med egen bakvänd fostranspedagogik...eller? Det hela är omoraliskt, orättvist...ofattbart helt enkelt!

2. Hur kan kommunen sälja mark i anslutning direkt till havet. Just den förmodligen mest värdefulla framtidsresurs kommunen har. Friytor, obebyggda mellan två element; land och hav, måste enligt min mening, betraktas som framtidens. Vad är det vi egentligen vill lämna över till generationerna efter oss? Vad för vårdträd planterar vi? Förbrukad mark, död skog, övergött hav, förgiftat grundvatten och luft som knappt går att andas...inte är väl det vårt planterade vårdträd? Inte är det att hushålla, att förvalta vad vi faktiskt lånat av våra barn, barnbarn och deras barn

3. Hur kan kommunen planera en parkeringsplats nere i ett berg på vilket bostäder skall byggas, folk, barn skall bo och leva. En sådan parkeringsgrotta kommer att vräka ut avgaser morgon och eftermiddag och under övrig dygnstid pysa och läcka stora mängder giftigheter - och vart leder man ut allt detta...

Så som samhällets struktur ser ut idag har bilen blivit ett nästan nödvändigt transportmedel, men vårt förnuft och vår kunskap säger oss idag att bränslet - det fossila - snarast måste bytas ut mot något miljövänligare. Och det finns gott av alternativ.  Tyvärr tycks oljebranschens jättar ha makten att styra och framförallt hindra, en utveckling mot miljö- och människovänliga bränslealternativ. Här måste kommunen visa framfötterna. Jag motionerade om att kommunens dieselfordon skulle tankas med  rapsoljealternativ och alkylatbensin skulle köpas in för de mindre motorerna. Och vad blev svaret? Tja, vi kan väl pröva på en dieselbil...(så försiktigt som möjligt, istället för att ordentligt undersöka vettiga alternativ och satsa helt ut, visa vad man vill och att man tar ansvar...)

4. Apropå avgaser...tobaksrökningen är också en farlig avgas... Svenskar dör varje år direkt av rökningen. En medelålders rökare förlorar i medeltal 24 år av sitt liv. Det finns 43 olika cancerframkallande ämnen i tobak (ett par är så farliga att företag skulle tvingas stänga arbetsplatserna) om partiklarna spreds på annat sätt än via rökningen och, till sist, passiv rökning är den tredje vanligaste orsaken till dödsfall efter egen rökning och alkohol.
Varför kan vi inte få helt rökfria kommunala lokaler och varför binder vi inte bidragen till kommunens föreningar med villkoret att de måste ha rökfria lokaler. Alla kommunmedlemmar skall kunna vistas där, även astmatiker, rökallergiker och alla övriga som inte vill bli passiva rökare. Och när det gäller våra barn och ungdomar, måste vi göra allt vad vi kan för att de inte skall hamna i nikotinfällan. Föregå med gott exempel...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Bob Dylan, "The times they...", (3)      Tid: 3:12 min.
----------------------------------------------------------------

Vad kan vi göra i övrigt, du och jag, hur skall vi bete oss för att ta det ansvar jag hela tiden hänvisar till. Vi skall engagera oss. Om man inte vill gå med i Miljöpartiet, som fortfarande är det enda politiska parti som fullt ut försvara miljön och därmed våra framtida livsförutsättningar, så kan man engagera sig i någon förening t ex NATURSKYDDSFÖRENINGEN eller dess ungdomsorganisation FÄLTBIOLOGERNA, man kan engagera sig i FRAMTIDEN I VÅRA HÄNDER, GREENPEACE, MILJÖCENTRUM, MILJÖFÖRBUNDET, MILJÖVÄKTARNA, SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation), VÄRLDSNATURFONDEN, FOLKKAMPANJEN MOT KÄRNKRAFT-KÄRNVAPEN, AMNESTY...ja det finns en rad organisationer som arbetar FÖR och inte emot LIVET.
Och alla människor behövs, du behövs...FÖR LIVET!

Miljöpartiet de gröna i Sotenäs kommer att ha årsmöte i kommunhuset den 16 februari i lokalen Långö kl 18.30. Är du intresserad av vad vi håller på med, vad vi kämpar för, är du välkommen. Hör annars också av dig till någon av oss miljöpartister:
Gunilla och Jonny Oresten, tel 325 29, Margareta Florén, tel 304 23, Marika Langefjord, tel 523 97 eller till mig. Mitt tel nr är 586 29.

----------------------------------------------------------------
Musik: Maurice Ravel "Bolero" (1) slutet, tonas ned och efter sluttexten upp igen
----------------------------------------------------------------

Förresten, vet du om, att du genom att ett enkelt telefonsamtal till DAFA-spar kan bli kvitt all onödig reklam i brevlådan...och därmed vara med och hindra resursslöseriet. Dafa-spar har tel nr 08-7385000.

Per Lager heter jag och musiken i det här programmet har varit:
Paul Simons "Born at the right time", Joan Baez "Diamond and rust", Bob Dylan "The time they are a-changin'" och så förstås i början och nu Maurice Ravels "Bolero".___________________________________________________________________________RADIOPROGRAM I SOTENÄS NÄRRADIO
DEN 25/2 1993 KL 18.30-19.00


Jag heter Per Lager och jag representerar Miljöpartiet de Gröna i Sotenäs kommun. Ikväll tänker jag ta upp frågor om hur vi borde vara mer varsamma med naturen runt omkring oss, varför jag inte förstår markförsäljningen vid norra kajen i Hunnebostrand och så skall jag föra AGENDA 21 på tal: Det kommunala ansvaret, som Rio-konferensen i juni förra året kom överens om...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Vintern", Largo, Vivaldi (11)           Tid: 1:58 min.
----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Worried Blues", Bob Dylan, (11)          Tid: 2:37 min.
----------------------------------------------------------------

Förresten, när jag motionerade om en kulturmiljöplan för vår kommun i juni -92, så gjorde jag det för att vi saknade en sådan och enligt länsmuseet var den enda kommunen i Bohuslän, som inte visat något samarbetsintresse i de här frågorna. Utbildningsnämndens ordförande svarade på fullmäktigemötet nu i jan, att man minsann försökt få igång samarbete mot museet osv, men det var inte sant. Och så är det ofta. Ansvarige måste finna ett svar - om man känner sig så att säga "träffad" och ofta blir sådana svar ett hopkok av icke-fakta. Istället för att den ansvarige konstaterar ev misstag, bortglömningar eller kanske f d ointresse för frågan...och därmed tog motionen på allvar, svarar uppriktigt vad man nu kommit fram till och vad man beslutat sig för göra... Det är inte fult att begå misstag (det gör vi ju alla) och det är inte dumt eller tecken på svaghet att ändra sig, när det finns anledning...vi alla har brister, både i förmåga och i kunskap...och det är väl bara tillsammans och i samråd vi når de klokaste besluten för vår egen tid och för framtid, våra barns och deras barns och deras barnsbarns tid...

En annan kommunal fråga, som jag ställer mig mycket undrande inför, är försäljningen av tomten inom fastigheten Ellene 1:383 till Pizzeria Bella Gästis. Beslutet togs på fullmäktiges januarimötet med 33 ja-röster, 7 emot och 1 nedlagd röst.  Pizzeria Bella Gästis har fått tillfälligt byggnadslov för en utbyggnad (10 år gäller lovet). Förutom den helt tokiga idén att sälja tomt alldeles intill kajen i Hunnebo...finns här några andra graverande anmärkningar. 1987 gjordes en geoteknisk undersökning av just här inför en kajombyggnad, där bl a sägs vad gäller stabiliteten: "...risken för en utglidning är stor." Man påpekar att man t ex kan lägga en sk tryckbank i vattnet närmast kajen för att öka stabiliteten. Om inte förbättringar i stabiliteten görs, varnar man för skredrisk. Även om inte ombyggnad av kajen skulle ske, rekommenderar man stabilitetsförbättringar, för att säkerställa intilliggande byggnader och anläggningar. Förbättringarna skulle även ske för området sydöst om kajen. Detta är allvarligt, enligt mitt förmenande, mycket allvarligt. I det tillfälliga byggnadslovet finns inget nämnt om dessa förhållanden och i den tekniska beskrivningen har inte ens kryssats i för undergrundens beskaffenhet?! På byggnadskontoret säger man att själva tillbyggnaden kommer att innebära en nettolättning på ca 25 ton - efter att man tillfört 23 ton vid utbyggnaden men samtidigt schaktat bort ca 48 ton. Hur detta stämmer kan vi se först efteråt...under själva arbetet kommer tunga fordon att arbeta på kajen... För några år sedan fanns det pengar för pålning (statsbidrag får jag förmoda) - men hör och häpna, dessa användes inte för ändamålet utan till annat...monumentet på Södra kajen, har jag hört av initierade. Är detta sant?!
Vad tänker kommunen göra åt rasrisken och när?! Skall det behöva hända något katastrofalt först eller är den geotekniska undersökningen inte att ta på allvar? Grannarna runt Bella Gästis är förståss oroliga...för rasrisken, för den ökade trafiken, för parkeringsproblemen eftersom det redan nu är för få platser sommartid, för ökade luktproblem (bl a svavelväte från pumpstationen)... Grannarna kommer att överklaga med rätta. Att restaurangen äger tomten, gör inte pizzorna godare, sa jag i fullmäktige, att restaurangens ägare får byggnadslov för utbyggnad gör inte skredrisken mindre. Ansvaret vilar på byggnadsnämnd. En sista fråga i den här härvan är, varför kommunen behåller ägandet av de sista metern/metrarna på kajen mot vattnet, över vilka tillbyggnaden sker...behåller man därmed ansvaret vid sättning eller ev skred...vad ligger bakom den här manövern?
Här finns det en del att fundera över...och få svar på!

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "It sat duol mma mu", Mari Boine Persen (5) Tid: 3:48 min.
----------------------------------------------------------------

Agenda 21 är ett dokument om 40 kapitel taget på förra årets stora miljökonferens i Rio. Det är ett handlingsdokument om arbetet för miljön fram till nästa århundrade, omfattande de flesta frågor. I kapitel 28 heter: "Lokala myndigheters initiativ till stöd för Agenda 21" och där sägs bl a att senast 1996 bör de flesta lokala myndigheterna i varje land ha inlett ett samrådsförfarande med befolkningen och uppnått enighet om en 'lokal Agenda 21', att senast 1994 bör representanter för kommuner ökat graden av samarbete sins emellan för att säkerställa de bästa strategierna vad gäller en ekologisk hållbar utveckling, kvinnors och ungdomars representationer i besluts-, planerings- och genomförandeprocesserna.

För vår kommun, Sotenäs, har jag formulerat 15 frågor och/eller påståenden utifrån Agenda 21 - sådana som jag vill diskutera och föra upp på den politiska dagordningen.
Kortfattat låter de så här:

.. (Se särskilt kompendium, sid 4-6)

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Can't run but", Paul Simon, (2)         Tid: 3:37 min.
----------------------------------------------------------------

Från Agenda 21 till bevarandeplan för Smögen är steget inte så långt som det kanske verkar. Många röster har höjts, för och fram allt nu senast emot musealiseringen av ön. Kanske handlar det mest om pekfingrar som istället borde varit öppna händer. Kunskapsutbyte istället för skuggboxning...eller hur man nu vill se det. Vi i Miljöpartiet de gröna har i vårt remisssvar sagt bl a detta: (Se remissvaret)

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Vintern", Allegro non molto, Vivaldi (10)  Tid: 3:22 min.  (Tona ned musiken efter ca 1 minut och efter tona upp igen efter texten här inunder.)
----------------------------------------------------------------

Vill du veta mer om Miljöpartiet de Grönas politik i Sotenäs, är du välkommen att höra av dig. Du kan ringa till mig, Per Lager, tel: 586 29, till Gunilla och Jonny Oresten, tel: 325 29, till Marika Langefjord, tel: 523 97 eller till Margareta Florén, tel: 304 23.

I det här programmet har jag spelat Vivaldis "Vintern", Bob Dylans "Wooried Blues", Mari Boine Persens "It sat duol mma mu" och "Can't run but" av och med Paul Simon.

Tack för ikväll...vi hörs igen om en månad...


___________________________________________________________________________Program i Sotenäs Närradio den 26/3 1993 kl 18.30-19.00       

                            1.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Våren" (allegro) Vivaldi (1)            Tid: 3:26 min.
----------------------------------------------------------------

Välkomna alla ni som lyssnar till Miljöpartiet de grönas närradioprogram. Jag heter Per Lager och representerar miljöpartiet i fullmäktige och i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sotenäs kommun. Ikväll skall jag allra först ta upp en kommunikationsfråga, som samtidigt kan betecknas som en demokratifråga.  Den senaste tiden har jag fått ett antal anonyma brev med tips och uppmaningar om vad jag som fullmäktigeledamot borde ta upp för frågor och också hur jag borde agera. Alla brev hittills har varit trevliga, och jag är tacksam för tipsen. Det vore förstås roligare om breven inte var anonyma, så att man kunde diskutera frågorna och kanske hitta ytterligare infallsvinklar. Men jag vill säga till er som skrivit till mig att jag ändå går igenom alla tipsen, gör efterforskningar, tar reda på vad som är på gång och om jag kan göra något. Almarna i Hunnebo var en sådan fråga, där jag efter en rad samtal med ansvariga på kommunen, med länsstyrelsen och andra personer med kulturmiljöinsikter, skrev en motion, som jag lämnade till marsmötet; en motion om att kommunen omedelbart skall inrätta någon form samrådsplikt vid ingrepp i kulturmiljön. Jag har tidigare motionerat om en kulturmiljöplan, men vis av erfarenheten vill jag fram till dess den ligger på våra bord vara säker på att inte liknande övergrepp mot vår kulturmiljö sker. Övriga sådana här frågor som jag för närvarande undersöker eller har under uppsikt är läckagen vid bensinstationerna (där olika återvinningssystem av bensinångorna installerats), lakvattnet från öppna gödselhögar (sådana finns ca 50 i kommunen och fn pågår en inventering för åtgärder), att spara elenergi genom sparsammare användning av t ex gatubelysning och i hamnarna. Tidigare har jag motionerat om att kommunens dieselfordon snarast bör gå över till Scafi 101, rapsoljebränslet, och där har kommunen sagt sig till att börja med pröva med ett fordon. Hela tiden är man, enligt min mening, för försiktiga, eller för tröga som jag hellre skulle vilja uttrycka det... Det är känt och utprovat bränsle, och enligt ersättningsregeln i kemikalielagen borde det vara självklart. Att kommunen också hädan- efter satsar på elfordon, bilar som mopeder, utgår jag ifrån...  det kommer jag förresten att skriva en motion om och i det sammanhanget kan man också påpeka vikten av att undvika alla former av okynneskörning.
När det gäller giftiga kemikalier, som står öppet utomhus med risk för att t ex barn skulle kunna komma till skada, men också miljön, har miljö- och hälsoskyddskontoret detta under
behandling sådant får inte förekomma. Inom kort skall det åtgärdas.
Roparbacken i Kungshamn skall förbli kontor och affärslokaler, trots balkongerna, och enbart bostad för vaktmästare får finnas. Till sist kommunens utlandslån i ECU på 15 eller 17 miljoner kr, där jag tror man bränt sig rejält och i fortsättningen avstår från sådan upplåning...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "I'm back in town",  Melanie, (4)           Tid: 2:19 min.
----------------------------------------------------------------

                                                              2.

Så bästa anonyma vänner. Skriv gärna namn och telefonnummer nästa gång.  Det är väl alltid roligt att diskutera sådant man vill få åtgärdat eller ändrat på. Vi lever i ett öppet, demokratiskt samhälle, där var och få tycka vad den vill och där det är vår rättighet, ja faktiskt också skyldighet, att påpeka och försöka ändra på det vi tycker är fel - och det oavsett vem vi är, vilket parti, religion eller förening vi tillhör och sympatiserar med.  När det gäller miljön, så har nog alla partier några kämpar, men tyvärr är deras partiers inriktning en annan med helt andra prioriteringar. Det är faktiskt bara miljöpartiet som tar de stora miljöfrågorna på riktigt allvar. Vi är beredda att både försaka och dra in på västvärldsbekvämligheterna för våra barns och hela världens framtids skull. Vi tar ansvar utan att för den sakens skull slå oss för bröstet...vi tycker det är allas förbaskade skyldighet. Den dagen något annat av de traditionella partierna tar sitt fulla miljö- och framtidsansvar, kan miljöpartiet packa ihop och tacka för sig. Men så lär det väl inte bli på väldigt länge, om det alls blir...
Det blåser snåla vindar och det talas med låtsastungor; där TILLVÄXT är lösenordet (detta ofattbara och omänskliga begrepp), som i sin förlängning och konsekvens innebär att själva jorden skulle börja växa eller annars helt utplånas. Vår regering sopar miljön under sin förskönade EG-matta och applåderas för detta av de mäktiga ekonomiska intressenterna, som i sin tur har det kortsiktiga vinstintresset som enda mål. De självdestruktiva krafterna måste möte större motstånd från överlevnadsfolket, de som vill leva i samklang med naturen, de som verkligen vill en rättvis - och då menar jag rättvis - fördelning av våra gemensamma resurser i världen, de som vill se livet i längre perspektiv, de som vill ge våra barn en värdig framtid, helt enkelt en värld att leva i...och en kamp kommer det att bli:

Vem skall våga demontera kärnkraftverken? Kärnvapnen? Innan de förverkligar själva helvetet här på jorden. Har inte vi människor lärt oss vår läxa? Och skall alltid stora olyckor behövas för att vi skall förstå faran...skall vi alltid efterklokskapen gälla?  Jag vill inte mässa undergång, jag vill peka på möjligheter, på vad som måste göras och det nu!

T ex i vår kommun ser det nu ut som om de ansvariga inte längre förnekar kunskapsbehovet och ändrad handlingsinriktning vad gäller miljön. Agenda 21, de 40 kapitlen långa Rio-dokumentet, ger oss anledning att fundera över det som sker här hemma och vad vi kan göra, hur globala tankar kan översättas till lokala handlingar... Agenda 21 ger oss anledning att bli en sk eko-kommun... En lokal Agenda 21 skall vara utarbetad och klar till 1996 och fullmäktige beslutade på februarimötet att tillsätta en arbetsgrupp för det här ändamålet.
Uppgiften för den gruppen blir tuff och mycket kommer att hänga på vilka personer som väljs - och vilket allvar de lägger i uppdraget. Det blir aktuellt att ställa frågor som:

Vad gör vi åt försurningen? Vad kan vi göra? Vad gör vi åt utsläppen av cfc (de sk freonerna), haloner och lustgasutsläpp som förstör det skyddande ozonlagret i stratosfären? Vad kan vi göra?
                                                              3.

Vad gör vi åt övriga växthusgaserna? Vad kan vi göra?  Lever vi efter substitutionsprincipen (‑ 5 i Kemikalielagen), som säger att vi alltid skall välja det ur miljösynpunkt bästa likvärdiga alternativet om inte kostnaden blir oskälig (vad som nu menas med det)? Kan vi klara att leva efter den principen - eller rättare, kan vi klara ett fortsatt liv utan att leva efter den principen?
Våren är i antågande. Snart skall båtarna sättas i sjön, snart kommer sommargästerna och alla turisterna, och framför allt de längre dagarna, ljuset, värmen...redan har blommorna och fåglarna anlänt. Ögonfröjd och öronfröjd.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Machopolska", Benny Andersson, (2)      Tid: 3:20 min.
----------------------------------------------------------------

Jag har i ett program tidigare berättat om eko-kommunprojektet i Sverige och varför jag tycker det är viktigt att just Sotenäs kommun engagerar sig. Jag har också motionerat i fullmäktige om det. Trots att jag noggrant berättat om vad projektet handlar om och trots det, som jag tycker, självklara behovet av en miljöinriktad kursändring - så har jag fått den yrvakna frågan: "Men varför just här i Sotenäs, av vilka anledningar skulle vår kommun behöva förklara sig för eko-kommun?" Mitt svar blir följande, och nu drar jag en rad viktiga anledningar, som också blir aktuella Agende 21-gruppen, så hör upp:

- För att ge oss i kast med energislöseriet. Vi måste växla om de ineffektiva och ur miljösynpunkt dåliga uppvärmningssystemen för hus och lägenheter i kommunen och det genom att öka informationen om solvärme, biobränslen och försöka underlätta   omställningen.

- För att satsa på miljövänliga elenergikällor. Vindkraften - och också kanske våg-/havskraft - måste få ett större utrymme i kommunens planering. Energiverket kunde t ex resa ett eget   vindkraftverk i 500 kw-klassen. Eftersom vår kommun är en av de absolut bästa vindkraftsområdena i Sverige, borde vi kunna reservera plats för åtminstone ett 20-tal verk i mindre och medelklass.

-  För att skapa förutsättningar för jordbruk och kustfiske att kunna producera för lokal konsumtion (skolor, förskolor, vårdhem). Jordbruket måste ges chans att fungera ekologiskt riktigt (utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel) och ha garanterad avsättning för grödor och biobränslen.

-  För att bestämma oss för ekologiskt nybyggande och ROT-arbeten i fortsättningen. Att använda ekologiskt riktiga material och byggnadsteknik (t ex använda eko-fiber/termofiber som isolering istället för de giftiga mineralullsmattorna) mm mm. Kommunen bestämmer sig helt enkelt för att gå före i byggnadsteknisk hänsyn. Det väl utbyggda avloppssystemet kan kombineras med att ny- och ombyggnationer på landsbygd samt nya ekobyar  får multrumslösningar och liknande istället för den miljöfientliga  vattentoaletten. Kommuninvånarna skall alltid kunna få information om hur de ekologiskt riktigt kan nybygga
eller bygga om, varför inte plastmaterial, lösningsmedel, limmer t ex bör användas och vilka alternativ som är bättre.

-  För att öka hushållsinformationen (broschyrform och ekologisk konsumentinformation på kommunen). Detta för att medvetandegöra alla om vikten av återanvändning, återvinning, vad
utbytesregeln (substitutionsprincipen) innebär och vad reel hushållning med naturens resurser innebär i vardagstermer.

-  För en ökad kommunal självtillit. Vi måste ge utrymme för fler lokala initiativ och stödja varandras ansträngningar att lösa kommunens problem - utan att behöva söka hjälp utifrån.

-  Att få en balanserad turism, med inriktning mot kvalitetsturism. Vår kuststräcka tål inte hur mycket turism som helst och framför allt inte turister, som bara passerar, dumpar sitt skräp, sina festvrål och slagsmål, fylleri och motorterror - och sedan ansvarslöst försvinner. Kvalitetsturism betyder turister som närmar sig vårt vackra landskap med vördnad, intresse och förståelse för de unika värdena. För att nå bör också vi själva skaffa oss mer hembygds- och kulturmiljö.

-  Kulturella och miljöinriktade projekt är självklara i en ekokommun - och det behövs i en kommun som vår, där alltför många gömmer sig i dimmor av droger, underkännande sin egen förmåga.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "It ain't me, babe", Bob Dylan, (spår 5) Tid: 5:17 min.
----------------------------------------------------------------

Vad var det vise indianhövdingen Seattle svarade de vita exploatörerna 1854:

"JORDEN TILLHÖR INTE MÄNNISKAN, MÄNNISKAN TILLHÖR JORDEN...Vi är
en del av den och den är en del av oss. De doftande blommorna är våra systrar, Hjorten, hästen, den stora örnen - dessa är våra bröder. De klippiga bergskamrarna, safterna på ängarna, kroppsvärmen från ponnyn, och människan - alla hör till samma familj.
Detta vet vi. Alla ting är besläktade, likt blodet som förenar en familj. Alla ting är besläktade... Människan vävde inte livets väv, hon är bara ett inslag i denna. Vad hon än gör mot väven gör hon också mot sig själv.
Var är skogsdungen? Borta. Var är örnen? Borta. Slutet på livet och början på överlevandet."
Till sist några ord om hotet mot ozonskiktet. Atmosfären över norra halvklotet har denna vinter varit mycket störd. Under dec-jan var halterna i genomsnitt 10-20% lägre än normalt - och det på de 800 mätstationerna som finns runt om i Västeuropa.  
Nedbrytningen beror både på naturliga orsaker som resultat av t ex vulkanutbrottet på Mount Pinatubo, men i huvudsak är orsakar människan skadan. Innan ozonskiktet hade bildats var liv omöjligt på jorden på grund av solens ultravioletta strålning (UV-strålning). Nu håller ozonskiktet på att brytas ned. Man kan säga att det pågår ett gigantiskt kemiskt experiment i stratosfären på grund av missbruk av kemikalier och andra ämnen som inte är livsnödvändiga för oss och som i stor utsträckning kan bytas ut.
De värsta ozonnedbrytande ämnena är klorflourkarbonerna (CFC eller som vi i dagligt tal kallar freoner), haloner och vissa klorerade lösningsmedel. Det är bråttom nu. Allspridning av ozonnedbrytande ämnen måste förbjudas. De senaste 10 åren har det utvecklats ett ozonhål över varit värst över Kanada, Europa och Sibirien. Hos oss människor risken för hudcancer ökar snabbt, hos växterna skadas arvsmas-san och fotosyntessystemet. På Nya Zeeland och i Australien ges dagligen speciella strålningsrapporter, som varnar folk att vara utomhus...även i Norge är detta på gång, kanske borde också vi här i Sverige göra något liknande. Det hemska är att det har fått gå så här långt och egentligen finns det bara en sak att göra, nämligen, som så ofta, att ta vårt ansvar och:

Förbjuda försäljning, tillverkning och import av freoner och varor som innehåller cfc, även sk mjuka freoner (HCFC) - omedelbart!
Förbjuda all användning av koltetraklorid - omedelbart!
Kemikalieinspektionen måste få mer resurser för att se till att ersättningsprincipen efterlevs.
Allt avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen måste omhändertas på ett sådant sätt att de inte kommer ut i atmosfären.

Vi måste kräva av staten att starta utbildning på klorfria köldmedier för installatörer av kylar, frysar och värmepumpar.  Sverige måste inta en mer pådrivande roll i det internationella samarbetet för att minska nedbrytningen av ozonskiktet. Se där, en massa att göra! Ingen idé att ge upp, men stor idé att handla och det nu!----------------------------------------------------------------
MUSIK: ur Violinkonsert E-dur, Bach, (9)        Tid: 2:56 min.
----------------------------------------------------------------

Vill du veta mer om Miljöpartiet de Grönas politik i Sotenäs, är du välkommen att höra av dig. Du kan ringa till mig, Per Lager, tel: 586 29, till Gunilla och Jonny Oresten, tel: 325 29, till Marika Langefjord, tel: 523 97 eller till Margareta Florén, tel: 304 23.


___________________________________________________________________________PROGRAM I SOTENÄS NÄRRADIO
TORSDAGEN DEN 29/4 1993, 18.30-19.00

---------------------------------------------------------------
MUSIK: "Kärleksvisa" Bulgarisk Folkmusik (spår 18) Tid: 2:25 min.
---------------------------------------------------------------

En försommarkväll som den här borde man inte ägna åt politiska problem och åsikter...istället borde man, som ett enkelt liv på den här jorden, ägna sig åt vårens njutningar, låta sinnena sluka den exploderande prakten av dofter, ljud, synintryck...smaker, vibrationer, som bara hör den här årstiden till. I marken myllrar mångfaldens mörkerliv, ovanpå driver horder av myror till och från sina mästerligt konstruerade pyramidboningar med mat och byggmaterial. Den avhuggna björkgrenen droppar sin sav, som tårar eller som en skänk av den godaste saft (vet den som tillrett). I tallarna pågår ett envist kastanjettsmatter orsakat av kottsprickningen. Värmen ger ljud och ljus, doft och smak.  Flugorna kommer från ingenstans och rör sig om de levt i årmiljoner, utför hygienprocedurer av det mest sinnrika slag, flyger som raketer och är nyfikna som små barn.  Fågelsången hänger som ett himmelskt flor över skogen, starkast är koltrasten...  Ja, vi människor, vi gående vattenbehållare, eller cellklumpar, om man så vill, vi tänkande varelser, med förmåga till medvetna handlingar, med förmåga till medkänsla och omtanke...med tro, hopp och framtidsdrömmar, vi... och så detta ofattbara som har hänt och händer just nu i det forna Jugoslavien...är det just bara cellklumpar, vattenbehållare som bär de mänskliga dragen eller är det själva ondskan, som uppträder mitt ibland oss. Rapporterna från Bosnien kan få vilken tänkande, kännande varelse som helst att kräkas. Vad är det som pågår, egentligen? Många har nog velat tro att förintelselägren i Tyskland, forna Sovjet, i Kina, i Afrika, i Central- och Sydamerika...var och är en passerad epok, som - med människornas ökade kunskaper och insikter - inte behöver upprepas...men så är det inte.  Frågan är inte OM utan VAR och NÄR. Kanske vi själva och vårt eget land står i tur för detta vi inte fattar, detta som kroater, serber, muslimer, som levt sida vid sida och ingått i varandras familjer, inte heller fattar...det jävulska, det oerhörda...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "No more songs", Phil Ochs, band ( )   Tid: 4:10 min.
----------------------------------------------------------------

Just forna Jugoslavien var tredje största köparlandet av svenskt krigsmaterial under hela 80-talet. Sent vaknar syndarna som sagt.
Om våra regeringar handlar fel, finns det då inget vi själva kan göra? Jo, förmodligen är det bästa sättet att hantera sin egen besvikelse att helt frankt omvandla den till handling. Freds- och demokrati- och kvinnoorganisationer i det forna Jugoslavien behöver både vårt ekonomiska och moraliska stöd. En lösning av konflikten (med alla de fruktansvärda effekter) kan aldrig skapas av några andra än de som är berörda och lever i konflikten. Ditt ekonomiska stöd kan du sätta in på Svenska Freds konto "Fadder för Fred" pg 201313-4. Alla bidrag som märks "Stoppa kriget i det forna Jugoslavien" överlämnas oavkortat till de personer som Svenska Freds har personlig kontakt med i de olika organisationerna. Att handla rätt och att handla fel...gör vi inte alla både det ena och det andra. Kan någon svära sig fri, nej självklart inte.


Vi är felbara, det ligger i den gudomliga (om man så vill) ofullkomligheten, i vår oförmåga att förstå sambanden och vår egen roll på den här jorden. Det finns människor, som inte står ut med att ha sårat någon eller handlat kränkande...men det finns också människor, alltför många, som inte bara säger vad dom vill, gör vad vill, trampar avsiktligt på andra, förolämpar, skändar, mördar i namn av olika symboler, gudar, släkten, nationsfanor, ledare eller vad som helst och sedan ändå kräver respekt och rättvisa för egen del...

Sverige stöder ett dammbygge i Bio-Biofloden i Chile, ett ingrepp i naturen som direkt underminerar indianbefolkningen levnadsvillkor i området. Sedan urminnes tider har detta varit deras livsrum och de har här levt i samklang med naturen. Med dammen försvinner pechuenceindiandernas möjligheter att överleva i sin traditionel-la kultur, som är helt beroende av den miljön som förstörs.  I ÅR ÄR DET URBEFOLKNINGARNAS ÅR! Just detta år ser det ut som om Sverige, med skattebetalarnas pengar, blir delaktig i utrotningen av en av Chiles sista indiansamhällen och förstörelsen av en unik natur. Att världsbanken välsignar projektet gör knappast Sveriges ansvar mindre.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Anitas Livs sjunger och spelar           Tid: 2:10 min.
--------------------------------------------------------------

För att gå över till något annat. Kärnkraften! Hur kommer det sig att vi människor fortsätter att bygga ut något så definitivt ohållbart och dödsbringande, när vi egentligen kunde lösa energiproblemen på helt andra livspositiva sätt.
Vem minns inte Harrisburg 1979, Tjernobyl 1986, Ignalina i Litauen, Sosnovy Bor utanför St Petersburg, Barsebäcksincidenten och nu senast Tomsk i Sibirien.  Vad nästan inga minns är Ågesta, experimentreaktorn i södra Stockholm, som 1969 inte var långt från en härdsmälta.  Men en av vattenfalls chefer, herr Sandstedt, minns, det har han meddelat allmänheten - 24 år efteråt!
Mycket litet har gjorts i Östeuropa sedan Tjernobylolyckan. Två kärnkraft har visserligen stängts, men i övrigt handlar det om marginella förbättringar. Av de återstående 58 reaktorerna lider 26 av allvarliga brister (16 är av Tjernobyltyp och de andra av första generationens osäkra tryckvattenreaktorer). Detta faktum är oacceptabelt. Det är inte frågan om OM utan om NÄR det händer nästa katastrof. I öst har man inte råd med säkerhet, om man nu kan tala om säkerhet, dessutom rasar flera inbördeskrig i före detta Sovjetunionen - konsekvenserna kan bli fatala om krigen förs in i Ukraina eller Ryssland.
De svenska reaktorerna behöver 1.300 ton uran årligen, vilket ger upphov till 4 miljoner ton radioaktivt slagg. Det motsvarar vad som kan lastas på ett godståg med en längd av 150 mil (motsvarar sträckan Malmö-Kiruna).Vad är det vi lämnar efter oss?  Vad är det för ansvar vi skjuter framför oss med dessa dödshärdar och det vi kallar för slutförvaring (500 m under jord enl KBS3-meto-den) - vad är det annat än vår oförmåga och dåliga samvete.  Nej, det finns bara en sak att göra: Stoppa kärnkraften, stoppa nu, stoppa allt - överallt, i öst och väst! Livet är mer värt!  Och trots allt utgör kärnkraften bara 5% av världens energiförsörjning. Den borde aldrig uppfunnits!

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Man on the street", Bob Dylan, (3)      Tid: 1:54 min.
----------------------------------------------------------------

Ja, vad är det vi lämnar efter oss. Bland alla föroreningar...t ex kvicksilver...det blir ett helvete som våra kommande generationer får leva med i århundraden. Sedan bronsåldern är denna farliga tungmetall bara en av de vi plockat upp ur berggrunden - och nu är den på drift, den försvinner inte men sprider sig långsamt och vår miljöskuld bara ökar. 25 ggr mer kvicksilver tillförs det svenska samhället i produkter av olika slag än vad som släpps ut genom skorstenar och avgasrör. Det gäller samma sak för många andra ämnen. Vi letar gifter på fel ställen...och vi befinner oss i en kemisk djungel, visst gör vi, men kanske är det ännu angelägnare att prata om den kemiska syndaflod som kommer efter oss...vår tid är präglad av illusion, vidskepelser och myter...vi har skapat ett alkemisamhälle, tyvärr...och vad kan vi göra? Ja, inte sätta oss ned framför flimmerlådan och glömma eller fly med ruset och låtsaslivet... Handling är vad som gäller; det är sent på jorden, men inte för sent, och vi har alla möjligheter att starta förändringen ikväll...det handlar om att ändra den personliga livsstilen, att försöka leva mer efter de givna förutsättningarna, de ekologiska ramarna. Människan som däremot roffar, förbrukar, missbrukar och slänger resterna osorterat omkring sig har ingen framtid - hon förstör livsvillkoren.  Människan som inser sin roll i kretsloppen på jorden, som också handlar därefter; brukar och återbrukar, använder räntan och inte tär på jordens kapital - hon har hela framtiden för sig.  Hennes efterkommande kan få en värld minst lika vacker och livgivande som hon själv en gång fick. Ekvationen är inte svår, men vi har skapat oreda och nu måste vi börja ställa till rätta, städa upp efter oss och framför allt börja tänka som ansvarsfulla invånare på jorden.


----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Vottikaalina", Hedningarna, (3)         Tid: 2:16 min.
----------------------------------------------------------------

Kretsloppstänkandet är svaret på alla nivåer, det är så vår värld fungerar. Ekonomin måste därför också vara en kretsloppens ekonomi en KRETSLOPPSEKONOMI. De allra flesta är medvetna om att vi levt över våra tillgångar, att vi byggt vårt lyxliv på falska värden - det är bara att se på bankerna och deras låtsasklokskap dvs ekonomiska dårskap, för att förstå att det överflöd av konsumtion vi ägnat oss åt inte var realistiskt. Det gäller att bygga ekonomin på de värden som verkligen finns - inga fiktiva - och det gäller att alla människor i vårt samhälle som vill arbeta skall få göra det. Det krävs mer av solidaritet - inte bara gentemot natur och djur utan också gentemot våra medmänniskor.  Det finns sysselsättning åt alla...men vi måste vara beredda att minska konsumtionen, minska på arbetstiden (dela med oss) och värna om de verkliga värdena...frisk luft, rent vatten, okränkt människovärde...ett uthålligt samhälle.
Så går jag hem i försommarkvällen. Fortfarande är det bara april.
Några kvällspigga fåglar gör mig sällskap. Dofterna står som en famn omkring och i kvällsdiset längtar jag efter den gemensamma kampen för livet, där alla - oavsett ideologi, religion, folkgruppstillhörighet - riktar in sina krafter på att rädda den enda jord vi har...rädda förutsättningarna för fortsatt värdigt liv, där fördelningen är rättvis och där allas lika grundvärde är självklart...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Våren", A Vivaldi, (3) Allegro         Tid: 4:00 min.
Tona ned efter ca 1 minut för nedanstående text, sedan upp igen.
----------------------------------------------------------------

Är du intresserad av Miljöpartiets politik i Sotenäs kommun, är du välkommen att ringa Margareta Florén, tel 304 23, Gunilla och Jonny Oresten, tel: 325 29, Marika Langefjord, tel: 523 97 eller till mig, Per Lager, tel: 586 29.

Musiken i programmet var: "Kärleksvisa" Bulgariska radions folkmusikensemble, Phil Ochs "No more songs", Anitas livs, Bob Dylan med "Man on the street", "Vottikaalina" med musikgruppen Hedningarna och nu i bakgrunden hör ni Vivaldis "Våren", tredje satsen.

Och så postgironumret till Svenska Freds konto "Fadder för fred"
en gång till: pg 201313-4 och märk talongen "Stoppa kriget i forna Jugoslavien" så hörs vi om en månad, torsdagen den 27 maj kl 18.30...


___________________________________________________________________________


PROGRAM I SOTENÄS NÄRRADIO
TORSDAGEN DEN 27/5 -93 KL 18.30-19.00


Välkomna till en halvtimma med Miljöpartiet de gröna i Sotenäs kommun. Jag heter Per Lager. Ikväll, den ljuva försommartid, skall jag blanda och ge - av allt, ungefär som livet i allmänhet ter sig för oss. Ena stunden funderar vi på de fruktansvärda effekterna av ozonhålen - uv-strålarna - och stunden därpå handlar det om kanske bara dig och mig eller vilket tvättmedel som skitar ned minst i vår natur, för att vi sedan åter, framför TV:n blir påminda om oerhörda svältkatastrofer i Afrika, tortyr och massmord i forna Jugoslavien, vinddrivna, ensamma, utsatta   gatubarn i Brasilien...världen hårdnar...utrymmet blir mindre och mindre och förståelsen tycks minska i takt med utrymmet...det är världen bak och fram, upp och ned. Men så finns ju också glädjen, möjligheten...och vi får aldrig ge upp...livet i sig själv är för vackert för det...eller hur?

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Sommaren", Vivaldi, Presto (6)          Tid: 2:44 min.
----------------------------------------------------------------

Miljöpartiet de gröna hade kongress i Hudiksvall förra helgen.  Genom massmedierna får människorna reda på att det egentligen var ett enda stort kaos - typiskt för miljöpartister...och så har myten förstärkts om partiet som inte lyckas med nånting - inte ens att vara inbördes överens. Men det är förstås inte sanningen.

Tänk om alla andra politiska partier fungerade likadant, lika öp-pet, generöst... Vårt samhälle hade varit annorlunda då, vårt sätt att umgås, vårt ansvar för oss själva och för varandra. Vad det handlar om är nämligen demokrati; att praktisera demokrati, och det, ska ni veta, är en jobbig process, som kräver tålamod.  Vi är inte alla lika skickliga på att förstå allt och säga rätt, och framförallt avstå från att säga det som egentligen inte var så viktigt. Visst blir det knöligt ibland, visst tar det tid. En auktoritär partiledare hade säkert fått rättning i ledet och kunnat tysta oppositionen...men är det så vi vill ha det?  Något av det viktigaste med miljöarbetet och arbetet med att rädda framtiden är att ge varandra tid och utrymme, att undvika orättvisa, odemokrati.
Vi hade ett partiprogram att ta ställning till, vårt första, som skulle ersätta tidigare idéprogram, handlingsprogram och rapporter. Fem kapitel av sjutton klarade vi av, däribland de viktiga kapitlen om jämställdhet, demokrati och kretsloppsekonomi. Nästan varenda mening nagelfors. Och det tog tid och krävde tålamod.  Inte handlar det om anarki och kaos. Det är medveten noggrannhet och ansvarstagande. Vi skall stå för det vi säger och vi skall kunna handla efter ett väl genomtänkt, diskuterat och beslutat program. Nu får resten av kapitlen i vårt program tas på en extrakongress i höst.  
Istället för att medierna rapporterade om allt det positiva vi verkligen kom överens om, gjorde man tidningsankor av partiets kändisar: så mycket av förlöjligande som möjligt. Vår populära Åsa Domeij är tillbaka i partiets verkställande organ - hon tillhör det fåtal människor, som med födseln har fått exceptionellt kompletterande gåvor; en karismatisk utstrålning, otrolig receptivitet och minnesfunktion och till detta, klokskap och förmåga att tala så att folk förstår. Ändå har hon under några år valt att inte utnyttja sina möjligheter, enligt den rotationsprincip vi i miljöpartiet försöker följa.  Vi gläder oss åt hennes återkomst i politiken.  Med tanke på den senaste opinionsmätningen, då mp bara hade ca 1,5%, kommer hon tillsammans med språkrören, Marianne Samuelsson och Birger Schlaug, EG-experten Per Gahrton och kärnkraftsmotståndaren nr 1, Eva Goes, att ge oss tillbaka folks förtroende, tror jag.
Ärlighet varar längst...vi får innerligt hoppas att det ordspråket inte bara är ord.
Förresten, på kongressen tog vi ett beslut, som är mycket viktigt: Miljöpartiet kräver könskvotering - 50% + - 1 i politiska nämnder och styrelser. Männen skall alltså stoppas vid 51%. Äntligen skall kvinnorna få sin rättmätiga del i samhällsansvaret. En dag kan vi kanske hoppas på att slopa all kvotering på grund av att vi då har ett genomfört jämställt samhälle, men det är lång väg dit, och vi i mp har bestämt oss för att skynda på.

----------------------------------------------------------------
Musik: "Paths of Victory", Bob Dylan, (15)      Tid: 3:17 min.
----------------------------------------------------------------

Sverige är rikt. Vi har mer jord och skog per person än de allra flesta. Vi har mer el, bara från den utbyggda vattenkraften, än varje tysk! Vi exporterar för mer än vi importerar! Vi har en fungerande offentlig sektor (som nu tyvärr håller på att slaktas) och vi lever i fred. Vi har möjligheter. Är det någon som tänker på det...våra enorma möjligheter.
De som har makten ser inte vad vi andra ser, de har fastnat, förblindats, tänker gammalt, unket...ansvarslöst... Den nya tiden vi står inför kräver nya svar, ärliga svar...gröna svar...t ex:

Sänk arbetstiden, med sikte på 30-timmarsvecka - så får fler arbete. Sänk momsen på maten, de som har höga inkomster kan gott beskattas mer - för rättvisans skull, men det är viktigt att vi generellt sänker skatten och olika avgifter på arbete och istället höjer på energi och utsläpp. Det ger oss fler meningsfulla arbetsuppgifter. Återvinning, underhåll och reparationer blir lönsamt för både företag, kommuner och hushåll.  Vård, omsorg och utbildning blir billigare.
Nu finns det arbetskraft som kan göra jobbet. Vi måste satsa på svenska träbränslen, solceller, solfångare, vindkraft och vätgas.  Kollektivtrafiken måste göras konkurrenskraftig.
Det behövs en massa nytänkande - och framför allt fler kvinnliga planerare! Det är dags att omedelbart börja avveckla kärnkraften, denna dödens och förintelsens verktyg, och nu - när vi har elöverskott - är det lämpligare än någonsin. De gigantiska betongprojekten passar bäst i papperskorgen (Öresundsbron t ex) - det är på rent hav och minskad försurning vi skall satsa pengarna!  Ett biologiskt jordbruk är nödvändigt - om vi i framtiden skall försäkra oss om öppna landskap och bra mat.
Med teknikens hjälp måste vi sanera bland kemikalierna och skapa en miljö vi trivs med och kan överleva i. Tekniken finns. Kunskapen också. Det gäller att se möjligheterna.

----------------------------------------------------------------
Musik: "La vie, l'amour", Edith Piaf, (1)       Tid: 1:50 min.
----------------------------------------------------------------

Kretsloppssamhället står för dörren, häng med...det här kommer att bli en revolution, en grön livsrevolution...för framtiden!  Det går utmärkt att kombinera de långsiktiga och kortsiktiga perspektiven. Det långsiktigt riktiga kommer att bli det kortsiktigt lönsamma. Det skall vara lätt att leva rätt! Och det blir det, med en ändrad livsstil. Människor är viktigare än kapital. Därför vill vi att ekologiska, sociala, demokratiska och kulturella målsättningar skall styra ekonomin. Människan och hennes livs- miljö går före. Och vi tycker, att människor skall ha rätt att växa, utan att trampa på andra. Det handlar om rättfärdig fördel-ning, delaktighet och mångfald.
Grundtryggheten för alla måste alltid värnas. Jämlikhet, syskonskap och frihet är ord för vår viljeinriktning att minska klyftorna i samhället, dela på jobben, bekämpa alla sorters främlingsfientlighet och skapa verklig jämlikhet mellan kvinnor och män.
Vi vill att Sverige arbetar för en ny solidarisk världsordning och ökar internationellt samarbete för nedrustning, mänskliga rättigheter och bindande miljöavtal, tillsammans med övriga nordiska länder och gärna europeiska, men utanför EG/EU. Vår självbestämmanderätt, vår självtillit, våra naturtillgångar får inte bara inte säljas ut. Snabbt måste vi ta egna steg mot ökad handel med tredje världen, nedrustning och införande av regler som stoppar miljöförstörelsen. Inte bara prat alltså, utan handling.  Att på det här sättet räkna upp det vi står för i vårt parti, det vi vill åstadkomma med våra politiska handlingar...kanske inte är så lätt att ta åt sig...det blir gärna demagogisk propaganda, som de flesta stänger öronen för. Men hur skall det gå till att övertyga er som lyssnar, övertyga er om att miljöpartiet inte är med i politiken för skoj skull eller för att några vill göra politisk karriär. Vi har lärt oss vår läxa, och tar inget för givet...men vi ser också att det är springande bråttom, vi har inte tid att vänta och skall vi få någon ändring på den politiska kursen måste vi bli fler.
Vid den stora miljökonferensen i Rio i fjol togs bl a Agenda 21, ett handlingsprogram inför år 2000. I kapitel 28 står det att lokala agendor skall vara framarbetade och i kraft 1996. Det ni.  Sveriges regering har skrivit på.  I Sotenäs kommun skall det nu bildas en ansvarig grupp, som får till uppgift att se till att den lokala agendan 2000 kommer till stånd.
Engagera dig...får våra barns barnbarns skull!

----------------------------------------------------------------
Musik: "Omas Ludvig", Hedningarna, (12)         Tid: 3:00 min.
----------------------------------------------------------------

Miljöns gränser finns, de gränserna kan vi inte överskrida om vi skall ha ett hållbart samhälle, en hållbar värld. Naturen kan vi inte förhandla med, bara förstå...och rätta oss efter dess förutsättningar. Under decennier har människan försökt styra och kuva naturen, men det går inte, och nu får vi betala priset och ödmjukt försöka återställa balansen. Vi är mycket sent ute.  Skadorna är förödande, men hellre nu och så långt vi mäktar med, än att bara låta livsförutsättningarna helt försvinna.

I Israel sitter Mordechai Vanunu i en isoleringscell på 2x3 m.  Han har suttit där nu i snart sju år och han har elva år kvar av sitt straff...för vad? För att han avslöjade att Israel faktiskt höll på att bygga kärnvapen.
Mordechai arbetade som kärntekniker vid Dimona, Israels kärnreaktorcenter, mellan 1976-1985. Han kunde hålla inne med vad han såg där. För detta anklagades han för förräderi, spionage och för att ha avslöjat statshemligheter. Hela tiden har Israel förnekat kärnvapeninnehav men man har också vägrat skriva på icke-spridningsavtal. Det säger allt. Amnesty har protesterat hos den israeliska regeringen mot den "omänskliga och förnedrande behandling" som Vanunu utsätts för. I april 1991 lyckades han smuggla ut ett brev till sin bror där han bl a skriver: "Du ska veta att vad som än händer så är jag stolt över vad jag gjort, över mina avslöjanden, över att jag inte samarbetade med deras lögner, deras bedrägeri mot världen och sig själva, över att inte ha hållit tyst. Det är allt en människa kan göra, att inte vara rädd för statens makt, att visa för alla att i atomåldern har människan skyldigheter mot hela mänskligheten".
Har du lust att hjälpa till för att få Vanunu fri, kontakta Folk-kampanjens kansli, tel 08-64233 36. Det finns namnlistor att sprida och skriva på i medlemstidningen "Medsols" nr 1-2/93. Förresten prenumerera på den tidningen, 80 kr/år och vill du dess- utom bli medlem i Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, sätter du inte 120 kr på pg nr 30090-5 och skriver medlemsavgift på talongen. I tidningen "Medsols" får du reda på hur man kan bygga ett ekologiskt samhälle - utan kol, olja och kärnkraft.

Kärnkraften borde aldrig utvecklats. Idag är 70 procent av världens plutonium utan kontroll. Tillsammans har vi skapat 1000 ton plutonium och 1300 ton höganrikat uran. Kontrollen är dålig och mängderna ökar. Och säkerhetsproblemen ökar med kärnkraftverkens ålder. I EG finns Euratom, en överenskommelse från 1957, som är till för att sköta en regelbunden försörjning med klyvbart material inom EG. Sverige, om vi går med i EG/EU kommer att utsättas för kraftiga påtryckningar att ta hand om kärnavfall från länder med ännu sämre geologiska förutsättningar för den sk slutförvaringen. Kärnkraften är det mest omänskliga, det mest djävulska påhitt av människan. Vi blir aldrig fria från det radioaktiva avfallet och sannolikheten för stora härdsmältor är 100 % när olyckorna inträffar (för att tangera Tage Danielssons finurliga insikt i sannolikhetsbegreppet) - och då är inte livet.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Future", Leonard Cohen, (1)             Tid: 6:41 min.
----------------------------------------------------------------

Vill du veta mer om det jag nämnt i det här programmet eller om Miljöpartiets politik i Sotenäs kommun, är du välkommen att ringa Margareta Florén, tel 304 23, Gunilla och Jonny Oresten, tel: 325 29, Marika Langefjord, tel: 523 97 eller till mig, Per Lager, tel: 586 29.

Musiken i det här programmet har varit: Vivaldis "Våren" prestot, Bob Dylans "Paths of Victory", Edith Piaf i "La vie, l'amour", "Omas Ludvig" med Hedningarna och nu Leonard Cohen i "The Future"

I förra programmet nämnde jag Svenska Freds konto "Fadder för fred" för hjälp till freds-, demokrati- och kvinnoorganisationer i det fd Jugoslavien. Jag nämner det också denna gång, alltså: pg -4 och märk talongen "Stoppa kriget i forna Jugoslavien"


___________________________________________________________________________PROGRAM I SOTENäS NÄRRADIO
TORSDAGEN DEN 24/6 1993 KL 18.30-19.00

----------------------------------------------------------------
INLEDNINGSMUSIK: "Sultana" Bo Rydberg (3)       Tid: 2 min...tona
----------------------------------------------------------------

Det finns inte bara rockmusik, schlagermusik, visor, folkmusik och sk klassisk konstmusik utan också modern konstmusik, komponerad av unga svenska tonsättare. Den här inledande musiken var gjord av Bo Rydberg, som under sommaren bor med sin familj vid Åbyfjorden. Det är kanske inte precis den musiken man väntar sig få höra i ett program i Sotenäs närradio, men nu är inte heller detta vilket program som helst utan just Miljöpartiet de Grönas.
I vårt parti hyllar vi mångfalden, i motsats till enfalden, vi omfattar en hel färgskala, en hel tonskala, en hel blomsteräng om man så vill med den symboliska maskrosen som mest iögonfallande...men allt skall gagna fortsatt liv på vår jord. Av den anledningen bekämpar vi krig, orättfärdigheter, ojämnställdhet, fossilgrundade kemiska preparat, genmanipulationer, den omänskliga och livsfarliga kärnkraften och människans i övrigt aningslösa förstörelse av sin egen och andra arters livsförutsättningar. Vi hyllar variationerna, brukandet istället för missbrukandet, ansvaret för varandra och för framtiden. Det innebär att vi skall använda förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten, att vi återanvänder, att vi hävdar kretsloppsekonomin, att vi återanvänder, återvinner - inte bara material - utan också vår mänskliga värdighet, våra känslor, vår solidaritet med världens utsatta, med naturen och våra framtidsgenerationer.

Det är ursprungsbefolkningarnas år i år. FN har, trots proklamationen, knappast lyckats med mer än att påpeka dessa människors utsatthet - konventioner och internationellt stöd som räddar dem till överlevnad uteblir. De ca 70 länder med ursprungsbefolkningar (däribland Sverige) måste ta sitt ansvar. Alla härstammar vi från ursprungsbefolkningar - samer, indianer, eskimåer, aboriginer... Vad har vi, de sk civiliserade människorna, för rätt att roffa, förstöra och bestämma över liv och död... Var finns respekten för allas vår bakgrund, respekten för det mänskliga ursprunget, de grundläggande kulturella värdena?

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Vottikaalina" Hedningarna  (3)          Tid: 2:16
----------------------------------------------------------------

Nu till NIKOTIN-DROGEN

Som väntat tog riksdagen regeringens förslag om ny tobakslag  sista veckan i maj. Lagen gäller från 1 juli, men innebär också att regeringen snarast skall lägga fram ytterligare förslag till lagskärpningar att tas av riksdagen i höst. Vad är det då som gäller, jo:

ALLMÄNT RÖKFÖRBUD GÄLLER

I skolor, daghem och fritidslokaler i samtliga rum som barn och ungdomar vistas i eller har anledning  att besöka. Däremot blir det tillåtet för personalen att röka i särskilda rökrum.
På sjukhus och tandläkarmottagningar. Men även där kan särskilda rökrum inrättas för personal och patienter. I inrikes kollektivtrafik och i lokaler som används av den som reser med denna trafik (väntrum, toaletter bl a). I de lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.

DELVIS RÖKFÖRBUD GÄLLER

I lokaler där "offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster anordnas", exempelvis danslokaler, teatrar, biografer, och idrottslokaler. Hotell och motsvarande lokaler skall ha rökförbud i en del av rummen. Restauranger och andra serveringsställen som har mer än femtio sittplatser skall ha rökning förbjuden i åtminstone en del av lokalen.

Enligt tobakslagen skall vidare:

Arbetsgivare och arbetstagare gemensamt se till att arbetsmiljöerna blir så rökfria som möjligt och att personer inte ofrivilligt utsätts för tobaksrök. Marknadsföringen får inte vara "påträngande" och varningstexter   och innehållsdeklarationer måste finnas på förpackningarna. En opartisk myndighet skall utreda tobaksvanornas hälsovådliga effekter. (Som om inte det gjorts tillräckligt, kan man fråga?)

Räcker det här? Naturligtvis inte. Tobaken är en drog, som när det gäller tillvänjning, kan jämställas med narkotiska preparat. Det är konstigt att så mycket snårighet skall behövas - ett generellt förbud med undantag för vissa sk rökrum hade räckt.

I tobaksrök finns, enligt Jerzy Einhorn, 15 starka giftämnen som man inte får sprida i något annat sammanhang än rökning. Och det är lagstiftat. När det gäller våra ungdomar har vi ett väldigt stort ansvar, både att vi föregår med gott exempel och att vi gör allt för att stävja rökningen med restriktioner. Det måste klart framgå, att det normala är att inte röka, att miljöerna är rökfria - och att istället det onormala, dvs rökningen, bara får ske på sådana ställen, där andra människor inte drabbas. Den passiva rökningen har ju visat sig betydligt farligare än vad man tidigare trott. Passiva rökare riskerar att drabbas av samma sjukdomar som aktiva rökare. Den amerikanska miljöskyddsstyrelsen EPA slog i vintras fast, att 3000 amerikaner varje år dör i lungcancer orsakad av passiv rökning. Därför bör tobaksrök klassas som cancerogen faktor A. 3/4 av cigarettröken försvinner ut i rummet och det är omöjligt för icke-rökare att skydda sig!

Jag har tidigare i år motionerat i fullmäktige om totalt rökförbud i kommunens offentliga lokaler och att föreningar som får bidrag av kommunen skall garantera rökfritt sina lokaler.  

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Blowin'in the wind" Bob Dylan  (2)      Tid: 2:47
----------------------------------------------------------------

AL GORE-PLANEN, vad är det för något?

Al Gore valdes i höstas till vice president i USA. Han har skrivit en mycket viktig bok, som heter "Earth in the Balance", Jorden i balans. I den beskriver han sin framtidsplan, kallad the Gore plan: (För det första osv)

- Världens befolkning måste stabiliseras genom mer utbildning, minskad barndödlighet, satsning på bra hälsa för unga och anpassa familjeplaneringen till de olika kulturerna och se till att teknik och redskap finns för att undvika oönskade barn.

- Utveckling och spridning av miljövänlig teknologi: "Vi behöver redefiniera vår relation till jorden i ekologiska termer", säger Gore, som också villa starta en organisation för    Miljöstrategiska initiativ. Arbetet skall gå ut på att fasa ut farlig teknologi och ersätta den med ekologiskt lämpligare att kunna föras vidare till utvecklingsländerna.

- En ny global EKO-nomi måste införas:

a) Inom politiken skall BNP (bruttonationalprodukten - summan av alla varor och tjänster) omdefinieras och inkludera miljöskulder och miljöfördelar.
b) Definitionen av produktivitet skall ändras för att spegla förbättringar och försämringar i miljön.
c) Regeringarna skall enas om att eliminera diskonteringssätt som negligerar framtida kostnader och hitta bättre sätt att kvantifiera skulden vi lägger på kommande generationer.
d) Regeringarna skall eliminera subventioner som uppmuntrar miljöfarliga aktiviteter.
e) Regeringarna skall kräva varudeklaration på alla produkter angående miljökonsekvenser, så att kunder kan välja själva.
f) Regeringarna skall avkräva företagen bättre redovisning och mer ansvarstagande för miljöskador.
g) Regeringarna skall kräva att internationella överenskommelser, inklusive handelsavtal, tar miljöhänsyn.
h) Miljöangelägenheter skall integreras med finansinstitutionernas kriterier för alla föreslagna utvecklingsfonder och stipendier.
i) Regeringarna skall accelerera användningen av institutet "Debt for nature swaps" för att uppmuntra kvittandet av u-ländernas bankskulder mot i-ländernas miljöskulder.
j) Regeringarna skall komma överens internationellt om att begränsa CO2-utsläpp och uppmuntra länder och företag, som överstiger dagens gränser att köpa till sig rätten att minska    i långsammare takt än överenskommelsen genom att betala till länder som släpper ut mindre.

- En ny generation av fördrag och överenskommelser skall skapas.

- Ett globalt samråd beträffande miljön är ett måste.


Just för att Al Gore är vicepresident betyder hans bok, och de idÇer han presenterar i den, så mycket. Vi hoppas att boken snart finns i översättning och att beslutsfattare på de högsta nivåerna kommer att läsa den. Många andra har skrivit så mycket klokt om behovet av en föränd- rad global fördelnings- och miljöpolitik, att det enda politikernas behöver göra är att komma samman och besluta. Det mänsklighetens överlevnad det handlar om. Kunskapen, redskapen finns - det är bara viljan som fattas.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Good Book" Melanie     (10)             Tid: 2:30
----------------------------------------------------------------

På senaste fullmäktigemötet ställde jag en FRÅGA till ordföranden i Byggnadsnämnden angående norra hamnen i Hunnebo. Jag hade nämligen fått en undersökning i min hand ang stabilitetsförhållandena. Kontrollen har gjorts av SGI (Statens geotekniska institut) på beställning av kommunens tekniska avdelning och överlämnades den 18/3 1993. Kontrollen bygger på undersökningar 1987 och 1992 och säger i sammanfattningen, efter att ha konstaterat att en normal säkerhetsfaktor på 1,5 inte finns i området, bara upp till 1,0 och 1,1, att:

"Således är stabiliteten OTILLFREDSSTÄLLANDE för alla snitt utom snitt III-III, för vilket stabiliteten är MINDRE TILLFREDSSTÄLLANDE. Detta innebär att stabiliteten är otillfredsställande också för det område, där massutskiftning mot lättfyllning (Leca) tidigare utförts. Som tidigare påpekats har fasta bottnens lutning en avgörande betydelse på den säkerhetsfaktor mot brott som beräknas. Det undersökningsmaterial som föreligger är inte komplett för att med säkerhet bestämma fasta bottnens lutning.

Institutet konstaterar att otillfredsställande säkerhet råder för området och rekommenderar att förstärkningsåtgärder vidtas. I avvaktan på att åtgärder vidtas bör rutiner för återkommande besiktningar/mätningar upprättas samt belastningar på området närmast kajen minimeras".
Slut på citat.

Ordförande i Byggnadsnämnden såg inte den här skrivningen som allvarlig och menade att ombyggnaden av pizzerian, som startades innan kontrollen var färdig, inte påverkar stabiliteten, och att förstärkningar kommer att göras så fort man får sökt statsbidrag för ändamålet. För övrigt, undrade han, om jag var ute för att oroa folk? En underlig fråga?
Men, min motfråga blir i så fall, betyder inte de här experternas utlåtande något? Varför beställs då en sådan kontroll?
Jag ställer mig mycket undrande inför hanteringen av den här frågan...och jag minns i ett samtal med SGI:s expert den 18/3, hur han reagerade, när han fick reda på att restaurangombyggnaden pågick för fullt - alltså innan kontrollens resultat kommit till
kommunens kännedom.

Inte vet jag hur de ansvariga i kommunen tänker, men så här får det inte gå till, tycker jag. Nu har jag sagt mitt och får bara hoppas att experterna på SGI har överdrivit eller helt enkelt har fel. I ett program i TV härförleden intervjuades en ansvarig för någon kraftledningsstation angående faran med magnetfälten vid stationen för de människor som vistades i närheten. Vore det inte klokt att gå ut och tala om riskerna, undrade reporten. Nej, svarade den ansvarige, folk kunde bli oroliga och gripas av panik och det vore mycket värre... Är det så det går till i en upplyst demokrati? Den stackars mannen på kraftledningsstationen har fått äta upp sitt avslöjande uttalande fler än en gång efter det programmet.
Det borde mana till eftertanke, eller hur?

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Non, je ne regrette rien" Edith Piaf (15) Tid: 2:20
----------------------------------------------------------------

Om du själv vill göra något för miljön här och nu, skall du få en handfull tips här och nu:

* KRAV-märkt betyder att maten är ekologiskt odlad, utan bekämpningsmedel, konstgödsel, antibiotika och stress. Många grönsaker, köttprodukter, ägg, eko-mjölk, bröd är KRAV-godkända. LETA EFTER MÄRKNINGEN I DIN BUTIK. Hittar du inte det du söker, tala med butiksföreståndaren, så att hon eller han skaffar de bra alternativen. Att odla själv så långt du kan, det är förstås det bästa.

* Elektrisk vattenkokare drar hälften så mycket energi som en vanlig elplatta. Sådan uppvärmning av te- och kaffevatten lönar sig. 100-lapparna apparaten kostar tjänar du snart in.

* Kompostera ditt köksavfall, begär sänkt sopavgift. Är du tvek- sam om det går an just där du bor, kontakta Miljö- och hälso- skyddskontoret. Använd våra återvinningsgårdar i kommunen, men var noga med att lägga rätt saker i rätt behållare - annars blir idén helt förfelad. Ofärgat glas i den vita runda containern och bara papper - inte plast och annat - i papperscontainern.

* Vanlig bomull besprutas med DDT, därför finns nu ett organiskt alternativ. Med "Green Cotton" som är brun eller grön redan som planta slipper man den miljöfarliga infärgningen.

* Använd brevpapper och annat papper som gjorts av returpapper.

* Får, ren och vilt är bra för människor som inte vill ge upp sin köttkonsumtion, men ändå äta kött med renare samvete. Får håller landskapen öppna, både får och ren går "fria" utomhus och plågas inte i djurfabriker. Liknande "fria" grisar och höns är svårare att få tag i.

* För den som vill köpa vin på systemet; fråga efter Domaine de la Bouletiäre. Det är de mest miljövänliga.

* Istället för engångsmuggar i plast, köp keramikmuggar. Vägra köp engångsmaterial överhuvud taget. Låt tillverkarna för- stå att engångsmaterial hör till en passerad tidsepok.

* Om alla svenskar bytte ut var sin 100-watts glödlampa mot en lågenergilampa minskar energibehovet med motsvarande en kärnkraftsreaktor i Barsebäck.

* Har du eget hus, gå med i en cirkel om solfångarbygge och förse huset med förnybar värmeenergi. I år är det 35% statligt bidrag på solfångare. Det blir ett billigt och ekologiskt riktigt alternativ på värmebehovet i ditt hus.

* Det finns biologiskt odlat kaffe och te. Vet du det? Väljer vi det alternativet bidrar vi också till att hjälpa de fattiga bönder som odlat fram det.

* Gå, cykla eller välj kollektiva transportmedel framför bilen, när du kan. Har du en dieselbil, eller båt som går på diesel, köp Scafi 101 (rapsoljealternativet), och fråga efter alkylatbensin till din gräsklippare eller utombordare. Dessa är inte fulländade ekologiska lösningar men överlägset bättre än de helt fossilbaserade. Vi måste välja rätt riktning, framåt, om än det ibland blir rätt små steg.

* Stöd Miljöpartiet de gröna och se till att vi får mer att säga till om i riksdag och i Sotenäs kommun efter valet 1994.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Bolero" Maurice Ravel (1) från ca 12 min... tona ned och upp vid slutkommentaren här nedan.
----------------------------------------------------------------

Har du frågor, är du intresserad av Miljöpartiet de Grönas politik...ta kontakt med oss miljöpartister i Sotenäs:

Gunilla och Jonny Oresten kan du nå på tel 325 29
Margareta FlorÇn på tel 304 23
Marika Langefjord på tel 523 97
och till mig, Per Lager, kan du ringa på tel 586 29...

Det här programmet har gjorts av Miljöpartiet de gröna i Sotenäs.

Musiken ni hört har varit inledningen på stycket "Sultana" av
tonsättaren Bo Rydberg, därefter "Vottikaalina" med Hedningarna, "Blowin' in the wind" en av de här århundradets viktigaste sånger av och med Bob Dylan, Melanies "Good Book", Edith Piaf i "Non je ne regrette rien" och nu, avslutningsvis lyssnar vi på slutet av Maurice Ravels "Bolero".

Vi hörs igen torsdagen den 29 juli kl 18.30...Hej då! Njut av vår vackraste årstid...för livets skull!


___________________________________________________________________________PROGRAM I SOTENÄS NÄRRADIO
DEN 29 JULI 1993 KL 18.30-19.00


Om inte alla dessa problem var i vägen, om inte alla dessa dumma människor stod i dörröppningen - vad hade då inte denna värld varit idag - en lustgård! En enda stor trädgård befolkad med kärleksbarn, som var lika måna om varandra som de var om trädgården de levde i utav. Ibland drabbas jag av dagdrömmeri, som de flesta andra, förmodligen för att ha ork och lust att leva vidare i denna till oigenkännlighet förvandlade lustgård, till denna jämmerdal...för kan man kalla den annat.  Det vi genom medierna får till livs om vår omgivning strax bortom takåsen är mord och krig, våldtäkter, tortyr, förtryck, miljökatastrofer...  Var finns alla de som konstruerar, hjälper, älskar, skapar och lever med omsorg om sin historia, samtid och framtid, var finns alla de människor som ägnar all kraft åt att föra de goda tankarna och de goda handlingarna vidare, att hjälpa moder jord att överleva och skapa hållbara, hälsosamma livsmönster...  När kan man förresten i våra medier, av våra sk experter och politiker, få dagens,  kanske veckans, eller bara månadens tips när det gäller att förbättra möjligheterna till vår gemensamma överlevnad, en framtida värdig överlevnad...för oss alla på den här jorden med sitt krympande livsutrymme...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Tröstevisa" B Andersson   (7)           Tid: 3:46
----------------------------------------------------------------

Jag heter Per Lager och representerar Miljöpartiet de gröna i Sotenäs kommun. Jag sitter på Miljöpartiets enda mandat i full- mäktige och har också plats som ersättare i Miljö- och hälso- skyddsnämnden.

Ikväll skall det handla om den nordiska mytologin i dagstappning och om hur min sambo och jag byggde oss ett ekologiskt hus.

Utmed vår kust har dessa dagar passerat ett spökskepp, ett mardrömsskepp, stort, hemskt, skinande, kallt...som en flytande sarkofag. Sigyn heter hon. I den nordiska gudasagan var Sigyn gift med Loke och var den som fångade upp ormens droppande gift i en skål ovanför den fjättrade maken. Men varje gång hon tömde skålen blev Loke ändå träffad och hans smärta fick hela jorden att skälva...se där; SKB (Svensk kärnbränslehantering AB) äger detta fartyg, som du och jag bekostar över våra elräkningar. Det är till för att frakta det mest förödande gift människan någonsin skapat, kärnbränslet, till och från reaktorer i Sverige och Europa, till mellanlager och sk slutförvar.
I helgen besökte Sigyn Strömstad och nu i tisdags och onsdags Lysekil. Deras informationstur runt kusten går på ca 20 miljoner, som alltså du och jag betalar. SKB har alla resurser de behöver  för att desinformera, sprida vilseledande och i grunden lögnaktiga påståenden om sin verksamhet...i annonserna inför ankomsten står det bl a:
"KOM OMBORD OCH SE SJÄLV...En utställning om en av Sveriges största investeringar i avancerad teknik för skyddet av vår miljö".
Hör igen: "...för skyddet av vår miljö", som om kärnkraften och hanteringen av det kärnbränsleavfallet skulle vara en insats för miljön. Det är ju precis tvärtom...kärntekniken innebär det absolut största och mest förödande hot mot hela mänskligheten och vår gemensamma jord.
Om vi, för ro skull, väljer att se den nordiska gudasagan som visionen om vår framtid, så har inte Sigyn möjligheter att hålla undan allt ormgift och när Loke, gudarnas fiende, träffas i huvudet skälver jorden...Tjeljabinsk i Ural 1957, Windscale i Storbritannien samma år, Ågeste utanför Stockholm 1969, Three Mile Island i Harrisburg 1979, Tjernobyl 1986, Barsebäck 1992, i Tomsk 1993...  och framför oss väntar Ragnarök.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Seven Curses" Bob Dylan     (1)         Tid: 3:46
----------------------------------------------------------------

Dagens kärnfysiker och kärnkraftstekniker bekräftar vår oro. 1989 gjordes en gemensam promemoria av SKI (Statens kärnkraftsinspektion) och SSI (Statens strålskyddsinstitut) där det bl a står: (nu citerar jag) "Ett samhälle som har kärnreaktorer i sitt energisystem accepterar att det finns risk för omfattande utsläpp av radioaktiva ämnen." (slut på citat) Kan det sägas klarare. Frågan är inte OM utan NÄR nästa stora olycka inträffar.
Kärnkraften är det smutsigaste och mest livsfarliga människan skapat. Att, som förespråkarna, tala om ren energi är lögn från början till slut. När uranmalmen bryts (man får bara ut 200 gr till 2 kg natururan ur 1 ton malm) ja, då läcker radioaktivitet, svavelsyra och en rad tungmetaller ut i marker och vattendrag, smittar ned och ödelägger stora delar av omgivningarna; när sedan uranet raffineras, konverteras, isotopanrikas, görs till bränslestavar och transporteras sker i varje steg utsläpp till miljön av giftiga och försurande kemikalier och samtidigt åtgår stora mängder energi, som i sin tur kommer från fossila bränslen och bidrar till att försura miljön och öka koldioxidhalten i atmosfären. Faktiskt innebär detta att en kWh producerad el i ett kärnkraftverk åstadkommer större koldioxidutsläpp än motsvarande kWh från ett modernt naturgasdrivet kraftvärmeverk. Så var det med den sk "rena" energin, som används för miljöns skull.
Man kan ju bara föreställa sig den dagen militärerna i en krigs- konflikt, bestämmer sig för att träffa fiendens vackra kärnkraftsbyggnader. En sådan oerhörd händelse skulle bli en verklig mardröm för mänskligheten.

Det finns hur många argument som helst varför vi omedelbart bor- de avveckla kärnkraften i Sverige - men det räcker fullt ut att jag bara nämner tre enkla påståenden mot denna helvetesenergi:

- Den behövs inte.

- Den kostar för mycket.

- Den är livsfarlig och vi har inte löst frågan om hur vi kan säkert förvara avfallet.

Det första argumentet att kärnkraften inte behövs borde räcka. I Sverige har vi ett ÖVERSKOTT av energi. Med bara vattenkraften utnyttjar vi mycket mer el per person än vad man gör i t ex Tyskland eller Storbritannien. Om vi verkligen behövde mer el, kan vi bygga ut de miljövänliga och också människovänliga alternativen; vindkraften, solvärmen och den biobränslebaserade kraftvärmen (energiskog på 5% av vår skogsareal skulle motsvara dagens 12 kärnreaktorer), Men i första hand skall vi effektivisera, satsa på energisnålt byggande och energisnåla processer, och
framför allt sluta slösa och stå för mer solidaritet vad energiuttag, så som lovat i internationella konventioner.

För det andra kostar kärnkraften ofattbara och ouppskattbara summor - om vi, och det måste vi göra, räknar in alla kostnader för mellan- och slutförvaringar in i ett tusenårigt perspektiv (till att börja med) och för de uppenbara riskerna vi tar, risker som det inte finns försäkringar för. Med vår utbyggda, och verkligen billiga, vattenkraft subventioneras kärnkraften idag. Annars hade elpriserna varit något helt annat, om någon överhuvud då hade kommit på tanken att satsa på kärnkraft, med sådana elpriser hade vi släckt ljusen.

För det tredje är det civila och militära atomavfallet livsfarligt i alla lägen...från brytningen av uranet till den sk slutförvaringen. Inte ens när man lagt ned det högradioaktiva avfallet 500 meter i urberget inkapslat i stål och koppar är vi säkra. För ännu finns ingen säker förvaring för all framtid. Och KBS-3-metoden, som det här förvaringssättet kallas, är en typisk skrivbordsprodukt som har kritiserats på samtliga tänkbara punkter.  Huvudinvändning förblir att det inte finns något "lämpligt berg" någonstans...inte ens vårt vackra Kynnefjäll - även om man nog gärna skulle vilja provborra där (vad man än säger).

De här tre argumenten borde räcka, som sagt. Hur kommer det sig då att kärnkraften ändå har sina förespråkare, att trots avvecklingsplaner (jag tänker på riksdagens beslut och Birgitta Dahls löften på 80-talet att starta avvecklingen 1995), att trots all kunskap och erfarenhet av risker och olyckor, om ekonomin, om brist på lösning av slutförvaringen av avfallet mm mm, att trots detta ligger den brandgula "Sigyn" i Lysekils hamn och hälsar folk välkomna att se skeppet i miljöns tjänst och för fortsatt utan-slut-arbete. För vem ger idag klara signaler om att år 2010 skall detta elände vara under jord...
Vackert uppklädda, snygga och propra guider visar oss runt i ett slags djävulens tekniska vidunder... Det är inte fråga om att ta hand om den fruktansvärda smitta vi av okunskap hittills skapat - utan om framtidens frakter mellan EG-länderna där Sverige tas för givet blir medlem), frakter som i den tyska tidningen Der Spiegel i första hand handlar om att placera kärnavfallet i Sveriges berg, för Sverige har den rätta metoden och det rätta urberget. Jag mår illa när jag ser de anställdas vänliga leenden, jag kan inte hjälpa det.
Vem vågar ta ansvar för vad det hela egentligen handlar om - alla inblandade (betalade av oss över våra elräkningar) kan väl inte bara vara offer för de stora ekonomiska krafterna. De militära plutoniumvapnen förutsätter kärnkraft, det vet vi, men...
hur kommer det sig att kärnkraften fortfarande tillåts utvecklas istället för att avvecklas. Den politiska försvarsfrasen under 80-talet, att kärnkraften måste byggas ut för att kunna avvecklas...är så tokig att jag inte ens finner liknelser. Hur är det bara möjligt att tänka så?
Bästa lyssnare. Vi som stod på kajen, Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen, under banderollen "Stoppa kärnkraften, satsa på alternativen" och gav en motinformation till besökarna av detta monstruösa fartyg, känner ändå en glädje att så många är så skeptiska, att så många var så intresserade och tog till sig våra argument, att så många gick ombord med både bävan och ilska...och gick förhoppningsvis därifrån med känslan... NU FÅR DET VARA NOG!

Du som lyssnar:

Stöd Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen. Tag kontakt...och här har du adressen: Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen, Box 17246 104 62 Stockholm, eller ring 08-642 33 36 eller faxa till 08-642 28 29. Medlem blir man genom att sätta in 140 kr (50 kr för studerande) på postgiro 300 90-5.

Jag tar om de här uppgifterna i slutet av programmet, så hämta  penna och papper, om du är intresserad.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "New Religion" Louise Hoffsten  (8)      Tid: 3:34
----------------------------------------------------------------

Mona (min sambo) och jag har byggt ett hus på det bästa ekologiska sätt vi känner till. Vi har använt friska material, vi har isolerat med eko-fiber (som består av borsalttvättat återvinningspapper) och befriat huset från diffusionstäthet, dvs huset kan andas genom väggar och tak. Vi har använt bio-färger, på taket har vi solfångare, som jag byggde under  förra året tillsammans med en grupp intresserade i en studieförbundscirkel. I år är det förresten 35 % statsbidrag på just solfångare, så missa inte chansen att investera i denna miljövänliga och förnämliga värmekälla, om du har möjlighet. Vi har installerat en Kronspis, kakelugnen med vattenkassett, som förutom att den luftvärmer hela huset, samtidigt värmer tappvatten, när solfångaren går i ide under vintermånaderna. För att ha så många alternativ som möjligt har vi också en el-patron för säkerhets skull. Vi har energiglas i det inre av våra tvåglasfönster, det är ett tunt silverskikt på glasets innersida, som reflekterar inomhusvärmen, men samtidigt släpper in värmen och ljuset utifrån. Istället för vattentoa har vi installerat ett multrum (Toa-throne heter den modellen vi har). På så sätt skapar vi jordförbättringsmedel istället för att förstöra vattnet. Vårt bdt-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) är helt ofarligt och skadar inte naturen, eftersom vi är noga med att använda miljövänliga disk- och tvättmedel.
Vi rev ned ett gammalt, hemskt hus med stenullsisolering, asbestplattor, giftfärger, plast och annat olustigt... Vi rev ned och rensade ut allt inpå bara bjälklaget och de grova plank som huset var uppbyggt av. Rivning och återbyggande tog oss ett år. Vi har båda två vanliga arbeten med långa resvägar och fick göra det mesta på kvällar och helger...och nu står huset där...Vissa detaljer känns fortfarande inte riktigt bra...att t ex det inte fanns något alternativ till de PVC-plaströr som el-ledningarna dras genom, men i stort har vi kunnat bygga huset så  som vi önskat...ett ekobygge med andra ord, ett ekologiskt byggt hus efter de kunskaper och möjligheter som finns idag.
Det går att försöka leva någorlunda som man lär - om inte helt ut så steg för steg och allt mer...det är så vi måste göra, tror jag, börja här och nu och hemma...

Är du intresserad är du välkommen och se hur vi gjort. Slå en signal.
Det vi kan göra var och en, enskilt, tror jag också kommunen kan åstadkomma för samhället.

Det är dags att ordentligt ta itu med transportproblemen, ny- och ombyggnationer, med avfallsproblemen, med andra ord, det är dags för Sotenäs att bli en EKO-KOMMUN. Jag har hittills förgäves motionerat om detta i fullmäktige, men ger självklart inte upp. Andra kommuner skyndar sig att anamma de nygamla kunskaperna om ett uthålligt och ekologiskt samhälle, det som sprungit fram ur Rio-konferensen för miljön förra sommaren.  Vi har den lokala och den regionala AGENDA 21 att starta med nu närmast. Munkedal är den kommun som senast höjt sin röst om att få del av EKO-KOMMUN-projektet...fler inser att det är bråttom vet värdet av att ligga i täten. Festen är över, skräpet har vi alla i farstun, nu gäller det att så snabbt vi kan lägga om kursen, rädda det som räddas kan och ta allvarligt på kommande generationers livsförutsättningar.
Våra avfallshögar, våra gifter och vår slösande livsföring hittills, skall inte bli våra barns övermäktiga och olösbara problem och kanske deras barns helvete.

Nej, det är nu det som måste göras skall göras, om vi överhuvud skall kunna återge något av vad vi hittills roffat av framtiden.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Sommaren" Presto Vivaldi    (6)         Tid: 2:44
Tona ned efter ca 1 min och tona upp efter sista texten igen.
----------------------------------------------------------------

Och här skall du få uppgifterna om Folkkampanjen mot kärnkraftkärnvapen igen. Alltså, adressen: Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen, Box 17246 104 62 Stockholm, eller ring 08-642 33 36 eller faxa till 08-642 28 29. Medlem blir man genom att sätta in 140 kr (50 kr för studerande) på postgiro 300 90-5.

Musiken i det här programmet har varit: Tröstevisa av Benny Andersson, Seven Curses med Bob Dylan, Louise Hoffsten med sången New Religion och i bakgrunden hör vi Vivaldis prestosats i Sommaren...

Det är Miljöpartiet de gröna i Sotenäs som har ansvaret för innehållet i det här programmet, och vill du veta mer om Miljöpartiet och vår politik är du välkommen att ringa till någon av oss:
Jag själv bor i Hunnebostrand och har tel: 586 29, Gunilla och Jonny Oresten på Smögen har 325 29 och Margareta Florén, också hon på Smögen, tel 304 23 och Marika Langefjord i Tossene, tel 523 97...

Sommaren är inte riktigt slut ännu...njut för livets skull! Hej!


___________________________________________________________________________PROGRAM I SOTENÄS NÄRRADIO
TORSDAGEN DEN 26/8 1993 KL 18.30-19.00

Godkväll, jag heter Per Lager och representerar Miljöpartiet de gröna i Sotenäs kommun. Vi har ett mandat i Fullmäktige och en ersättarplats i Miljö- och hälsoskyddsnämnden - och det är jag som har dessa uppdrag.
Ikväll skall jag prata om rötmånad i flera betydelser, om rikspolitik och om politiken i vår egen kommun. Rötmånaden pågår, som bekant, tiden 23 juli till 23 augusti, då solen genomlöper Lejonets tecken, och är därför just överstånden. Tack!

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Flöjtkonsert" Largot Vivaldi  (4)       Tid: 3:01
----------------------------------------------------------------

Rötmånad. Det har känts i luften, det har märkts på marken, det har märkts inne i huvudet. Blomningstiden är över, förberedelser inför mörker och kyla tar vid - vi står inför den vackra hösten med sin färgprakt, sina dofter. Även om vi egentligen aldrig hade någon riktig sommar kan man iallafall hoppas på en skön eftersommar och en höst utan för mycket regn och storm.
Häromdagen lyssnade jag på ett radioprogram med några utrikes-
korrespondenter. De talade om framtiden och verkade farligt väl

överens om att framtiden såg ljusare ut...inga katastrofer allt- så... Nu var äntligen ideologierna slut, de sista gick i graven med socialismens krasch i Östeuropa. Diktaturernas tid var över och framför oss ligger demokrati och fred. Världen kommer att styras av FN eller möjligen av den kvarvarande stormakten  USA (här glömde man tydligen Kina, min anm.) - allt i bästa samförstånd. Problemen med befolkningsexplosionen är överståndna, sa man, i Asien föds nu färre barn än i Europa. Och inte var det så svårt att höja standarden i dagens U-värld. Se bara vilka hydroelektriska möjligheter det finns i Himalyamassivet. Den elektriciteten räcker till en kvällslampa för varenda kotte i Asien. Det kirrarsig. Så är det, tyckte korrespondenterna. Och det här med etniska konflikter, som i f d Jugoslavien, ja...vi skall komma ihåg att av de ca 5000 etniska folkgrupper i världen, håller 4900 fred med varandra. Förrintelser, Gulagarkepelager, kulturrevolutioner kommer inte att upprepas - icke! Och nu behöver vi inte längre integrera olika grupper, nej segregera istället. Varje etnisk, religiös eller avvikande hudfärgsgrupp vill sköta sig själv och utveckla sin egen speciella identitet.  Martin Luther King hade egentligen i grunden fel...hans dröm är inte realistisk eller ens önskvärd längre. Ja, så här gick journalisterna på och var...som sagt i stort överens. Allt gick mot det bättre. Visserligen fanns där ett aber, ja det kom man nog inte förbi ändå; nämligen det här med miljön, ekologin...där stod det inte så bra till och skulle nog bli sämre...och kanske var det så att vi inte riktigt kunde urskilja våra egna problem (precis som vid en nyupptäckt himlakropp, ofta först presenteras som en liten insidesnotis i tidningen...och först efter tag, efter att redaktörerna tillnyktrat, blir en stor förstasidesnyhet, så kan det vara med våra miljöproblem också). Kanske har vi lite dimma i ögonen iallafall. Och de här kvarvarande mikrokrigen; t ex i resterna av Jugoslavien - de stör ju idyllen - och skulle ett marginellt krig i forna Sovjetunionen bryta ut, strök nog ändå ett antal miljoner huvuden med, så blev det kanske...men visst går det mot bättre tider vad det lider, ja det var de    överens om så här nu i radio, journalisterna...eller så var det bara förhoppningsteater alltihop. Vem i denne medievärld kan man lita på, hör ni?----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Romance in Durango" Bob Dylan   (7)     Tid: 5:41
----------------------------------------------------------------

Rötmånad i tekniken eller i det mänskliga förnuftet var det när kraschen med JAS-planet varken berodde på piloten eller planet eller på luftrummet eller på publiken - utan istället på ett fiffigt mellanting, som var en försumbar risk eller maximal osannolikhet..och därmed är projektet räddat och de satsade 60 miljarderna fortfarande möjligt räntabla. Så listigt och uträknat att det bara kan ske i en rötmånad. Så köp planet alla spekulanter (dvs Österike och det svenska flygvapnet), det kostar bara några hundra miljoner och sannolikheten för ny katastrof kan inte vara större än den vid vattenfestivalen, dvs försumbar. Tage Danielssons sannolikhetsdefinition får allt högre dignitet i det politiska pajaseriet. 93% av Sveriges befolkning är emot ökade militärutgifter, enligt en nyligen gjord SCB-undersökning. Att göra en buckla på ett vapenupphängningsställ renderade ungdomar i plogbillrörelsen långa fängelsestraff, men att köra planet i backen i ett totalhaveri betalas med förståelse och nya ekonomiska miljardinsatser. Detta i de militära ohotens tid och i hårda spartider, då kraftiga ekonomiska neddragningar görs vad gäller de äldre, de sjuka och de yngsta i samhället.

Rötmånad i partipropagandan har det varit när Ny Demokrati på sina riksturnéer skapat en overklig värld, där de förvandlar enstaka verkliga eller påhittade historier till generella uttalanden om invandrare och flyktingar. Det är fruktansvärt och otillbörligt.
Vi kan ju tänka oss själva, oss svenskar i den situationen, dvs när vi alla på en gång jämförs med den värsta svenska mördaren. Hur skulle vi reagera?
Nynazisterna, rasisterna kallar sig STOLTA PATRIOTER för att dölja sina otäcka avsikter. Främlingsfientligheten tenderar att förstärkas och ligger redan nu som en otäck skugga över delar vårt svenska samhälle. Man kan undra över vilka det är, som ger legitimitet åt dessa obefogade och överdrivna rädslor, denna avund, missunnsamhet, själviskhet, girighet.  Sverige och svenskarna uppstod inte ur ingenting, eller ur en mytologisk krater...svenskarna kom vandrande. Och för knappt 100 år sedan flydde 1 miljon av våra förfäder till landet i väster, hungriga och utblottade. Det är då som nu frågan om människor, som söker en värdig plats för sina liv på det här jordklotet, som är vårt allas. Nej, mer generositet är vad världen behöver, är vad alla våra jagade och trängda medmänniskor behöver. Det är vårt med-
mänskliga ansvar.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Vals nr 15 i Ass-dur" Johannes Brahms (13) Tid: 1:46
----------------------------------------------------------------

Rötmånaden här hemma i vår kommun uppenbarades när detaljplanen för Udden i Hunnebostrand presenterades. Ett samrådsbeslut skall tas 30/8 och sedan görs remissrunda och en utställning. Det behövs inte. Planförslaget är fel från början till slut. Precis som för Piggeberget. Här är mina argument:

Vi behöver inga fler bostäder i kommunen. Det står alldeles för många tomma i våra tätorter.  Skall vi inte först se till att få dessa uthyrda? Och ett hotell?  Varför just där?  

Udden är fel plats att bygga på: ett vindpinat läge som höjer energi- , material- och underhållskostnaderna. Man exploaterar mark som kommande generationer kommer att behöva. Finns det ingen bland de ledande politikerna som förstår värdet med att spara, spara det värdefulla till framtiden. Bygget skulle försämra friluftslivet och tillgängligheten till vattnet.    Hyrorna för lägenheterna och för de sk hantverkslokalerna blir förmodligen alldeles för dyra för att vanligt folk skall kunna  bo och arbeta där. Vi har alldeles för många exempel på för dyrt byggande. Se, som sagt, alla de gapande tomma lägenheterna och lokalerna runt omkring oss.

Ur ekologisk synpunkt skall man bygga i lä, människorna som  skall bo där skall från början vara med och planera. Byggmaterialen skall vara friska, t ex skall cellulosafiber användas istället för mineralull och plastskikten i väggarna tas bort. Solenergi och andra alternativa energikällor som vind, hav, jord och biobränslen skall ingå. Det skall finnas en odlingsplätt till varje bostad. Torra toasystem skall användas, där fekalierna (alltså skiten) komposteras i multrum och urin separeras för att senare användas som kvävegiva.  Källsorteringsanläggningar och andra komposteringsmöjligheter måste självklart också finnas.  


Ur strikt miljö- och hälsoskyddssynpunkt, är en förutsättning att resultatet från de nyss påbörjade geotekniska undersökningarna avslutas, innan man överhuvud taget tar ställning    till att bygga på Udden. I Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vi bl a svarat så vid en förhandsförfrågan om projektet.

Ja, behöver det sägas mer. Vi kan i så fall återkomma. Udden precis som Piggeberget hör inte till dagens verklighet. De projekten hör till en förgången och förvirrad tid.  Det vi inte har behov av skall vi avstå ifrån, enligt min åsikt. Det finns för mycket av andra problem vi borde ta itu med istället. Kanske ett ombyggnadsprogram vore vettigt - om det är arbetstillfällen för byggbranschen vi är ute efter. Att sanera asbesten, plocka ned alla eternitplattor från husen, rensa ut onödig plast, bygga om till torra toa-lösningar, komplettera med solvärmepaneler, bygga kompost- och sorteringsanläggningar och bygga vindkraftverk. Att bygga med kraven, som framtiden ställer - inte som enstaka representanter för dagens näringsliv tycker.  Det skulle finns hur mycket arbete som helst i sådana här projekt. Och sådant kallar jag för meningsfullt.
Men att exploatera och bygga nytt på fel sätt och på fel plats, utan hyresgäster...det kallar jag för resursslöseri, dumhet och markmissbruk.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Forbidden Fruit" Louise Hoffsten  (12)  Tid: 3:02
----------------------------------------------------------------

Vi i Miljöpartiet arbetar för ett hållbart samhälle. Kortsiktiga vinster på framtidens bekostnad är vi inte intresserade av.
Det vi vill satsa på är sådant som håller i generationer och som kan brukas och ombrukas i ett naturligt kretslopp. Vår tid, som enskilda människor, är försumbar i det stora perspektivet och vi får aldrig förlora förståelsen för vår del av det stora ansvaret - att föra de hållbara värdena vidare; friskt vatten, ren luft och ofördärvad mark. Därför måste vi tänka oss noga för innan vi nyexploaterar och om vi ser oss nödsakade att göra det, skall vi göra det på ett sådant sätt att människorna i framtiden inte blir lidande.

Rötmånad ja, i EG-frågan också, där makthavarna och platt-ja-sägarna funderar över om när det kan vara dags med en folkomröstning, som ger det rätta svaret. I förhållande till omröstningarna i Finland och Norge...vi kan ju inte gå och gömma oss, och rösta skall vi. Tänk om vi blir påverkade, tänk om det går som i Danmark och vi måste göra om valet för att få ett ja. Huannimej! Och skall verkligen grundlagen behöva ändras? Tänk vad som kan hända i riksdagen och på gator och torg...för att inte tala om vårt vin- och spritmonopol, vårt snus, den dyra medlemsavgiften..och allt annat smågrus, som rasslar i förhandlingsmaskineriet.
Att det knakar i EG-fogarna har väl inte undgått någon...om det är rötmånadsförruttnelse eller inte lär vi få veta i sinom tid. Det är iallafall inget tåg vi missar... Och måtte förnuftet segra och vi vanliga människor klart säga ifrån. Nej tack till EG och den europeiska unionen, EU!

Det var vad jag hade att säga den här kvällen, befriad från rötmånaden och glad över den goda svampen och de vackra kvällarna, som nu trots allt kommer smygande med sin skönhet efter allt regnande...och så ser jag vitlöksstjälkarna i vår lilla örtträdgård och tänker på de fruktansvärda förhållanden som en gång för länge sedan måste rått vid bygget av Cheopspyramiden, när de 360 000 slavarna utfordrades med just vitlök för att orka med det omänskliga slitet...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Bolero" Maurice Ravel    (1)          Sista 2-3 min.
Tona ned efter en minut och tona upp efter sluttexten)
----------------------------------------------------------------

Musiken i det här programmet har varit: Vivaldis piccolaflöjt- konsert i C-dur, Largot, sedan Bob Dylan med "Romance in Durango", "Vals i Ass-dur" av Brahms, Louise Hoffsten med "Forbidden Fruit" och i bakgrunden hör ni slutet på Maurice Ravels "Bolero".
Det är Miljöpartiet de gröna i Sotenäs som har ansvaret för inne- hållet i det här programmet, och vill du veta mer om Miljöpartiet och vår politik är du välkommen att ringa till någon av oss:
Jag själv bor i Hunnebostrand och har tel: 586 29, Gunilla och Jonny Oresten på Smögen har 325 29 och Margareta Florén, också hon på Smögen, tel 304 23 och Marika Langefjord i Tossene, tel 523 97...

Sommaren är slut men passa på och njut av hösten...den är också till för livets skull! Hej!


___________________________________________________________________________PROGRAM I RADIO SOTENÄS
TORSDAGEN DEN 30/9 1993 KL 18.30-19.00

Jag heter Per Lager och jag representerar Miljöpartiet de Gröna i Sotenäs kommun, här och nu och i fullmäktige och i kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Ikväll skall jag prata om nya goda vindar när det gäller miljön, och om vårt nya stora folkhälsoproblem: Allergierna och den sk överkänsligheten, eller enbart känsligheten som jag själv föredrar att kalla dessa naturliga reaktioner på en osund omgivning.
Till sist tänkte jag säga lite om vad vi miljöpartister i Sotenäs vill få genomfört här i kommunen.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Hösten" Allegro av Vivaldi   (9)        Tid: 3:19
----------------------------------------------------------------

Nu är iallafall hösten definitivt här. Ibland känner jag lust att vilja förlänga den korta sommarperioden, hålla kvar det gröna och varma - och få dessa höstmånader att krympa och bli mer effektiva så att vintern får göra sitt mäktiga inträde utan att föregås av alla dessa envetet blåsiga och regniga höstdagar. En lång sommar, en kort intensiv höst och sedan en lagom kall och snölagd vinter för alla att ta igen sig under, kura ihop, mysa framför brasan, läsa goda böcker och lyssna på vacker musik. Men icke - det är hösten som, i verkligheten, är lång...och håller oss medvetna om förgängelse, behov av skydd och förråd, ha det torrt, vistas i mörker och klara regn och storm...men även under sådana här för- hållanden kan man känna glädje över människans insikter. Och över viljan att förändra till det bättre.
När det t ex gäller våra livsmedel så kommer snart, med allas vår hjälp, stora förändringar att ske. Det märkliga är att vi människor låtit konstgödsel och giftiga bekämpningsmedel fått vara förutsättningar för maten vi ätit under nu flera decennier. Det är sannerligen dags att återfå, ja, helt enkelt kräva kvalité när det gäller det vi stoppar i oss. Äntligen börjar valmöjligheterna dyka upp i butikerna - och nu gäller det att Du och jag konsumenter klart visar vår butik och dess leverantörer vad vi vill ha. För att vara på den säkra sidan; välj alltid KRAV-märkta livsmedel när de finns. KRAV står för KONTROLLFÖRENINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING. Föreningen kontrollerar idag mer än 1800 lantbruksföretag och mer än 200 företag som förädlar produkter. Det finns 40 000 hektar ekologiskt odlad mark i Sverige. Ca 10% av alla grönsaker är KRAV-odlade. Och man kan lita på KRAV-märkningen! För sådana märkta produkter gäller: Att odlingen skall ha skötts enligt KRAVs regler ett helt år innan man får börja märka produkterna.  Att verksamheten skall ske så att ingen sammanblandning med andra produkter kan uppstå och att det på KRAV-märket alltid skall finnas ett namn, som visar vilken odlare eller vilket företag som ansvarar för produkten.
Och här är de viktigaste KRAV-reglerna:

* Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
* Odlingen får inte ske i närheten av stora vägar eller andra    föroreningskällor.  
* Mycket stränga krav på tillsatser i produkterna.
* Djuren skall ha möjlighet att tillfredsställa sina naturliga    behov och beteenden.
* Djuren skall ha möjlighet att vara ute.  
* Fodret skall vara ekologiskt odlat.
* Slakten skall vara skonsammare än vanlig slakt.

Många människor undrar, om det verkligen går att framställa jord- bruksprodukter giftfritt idag. Självklart inte, vi kan inte stå emot det nedfall som sker från luften och genom regn, men vad vi kan är att minimera gifterna och ta bort det vi kan ta bort.
Det finns flera olika metoder när det gäller just odling utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel; alternativodlat, naturenlig odling, biodynamisk odling, biologisk odling och organisk-biologisk odling. Men för att underlätta förståelsen har alla de här begreppen samlats under namnet EKOLOGISK ODLING. Det står för ett system där det råder balans mellan växtodling och djurhållning, där kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte används. Och målet är att sluta kretsloppen, skona miljön och höja kvalitén.  KRAV-förningen, Naturskyddsförening och olika miljöorganisationer arbetar nu för att snarast utöka den ekologiska växt- och djurhållningen. Idag är det ca 1,5% av den svenska växtodlingen och under 1% av djurhållning som kan betecknas som ekologisk.

Alltså, titta efter KRAV-märket! Fråga i butiken, om du saknar det. Kräv också t ex att all importerad frukt etiketteras med ursprungsland. Fortfarande finns det importörer som inte är så nog- räknade och fortfarande finns gott om fruktproducenter runt om i världen som gärna besprutar, injicerar, och bestrålar frukten - bara den ser vacker ut och folk köper. Vi måste försöka närma producent och konsument, så att vi, som konsumenter, får mer att säga till om vad gäller metoder och medel. Lokal produktion för lokal konsumtion är en av huvudtankarna i Miljöpartiets program. Det handlar också om det vi kallar SJÄLVTILLIT och förmåga till
självförsörjning, att inte vill vara beroende av personers och myndigheters välvilja, kriser eller krig långt borta på andra sidan jordklotet. Att vi skall kunna lita till oss själva.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "We better..." Bob Dylan  (8)            Tid: 4:05
----------------------------------------------------------------

Vid nästa års valrörelse kommer Miljöpartiet de gröna att föra fram ett folkhälsoproblem: den ökade andelen allergiker och sk överkänsliga personer i vårt samhälle. Antalet drabbade räknas idag till 25% av den vuxna befolkningen och upp till 40% av barnen. Det är stora och skrämmande procenttal. Att den här gruppen växer lavinartat har inte uppmärksammats tillräckligt. För att kunna leva någorlunda hälsosamt och slippa lidandet i framtiden, måste vi försöka ta itu med orsakerna.
Förr, dvs före andra världskriget, låg gruppen allergiker och överkänsliga personer på ca 6-7%, trots att en mycket större del av befolkning då utsattes för allergener; genom husdjur, mögel,
pollen, damm och liknande. Det något annat som skett i vårt samhälle. Det är en explosion av kemiskt-toxiska ämnen med förmåga att likt stridsspetsar slå hål i våra slemhinnor och öppna väg för allergener, eller själva ta sig in i den sk mastcellerna och få dem att slunga ut histamin och fria syrgas- radikaler, som i sin tur sätter tryckförhållanden i obalans  - och skapar vätskeutgjutningar, ödem.  Det är alltså inte fler kattor, hundar, mer pollen - utan helt säkert den kemiska djungel vi hamnat i som är orsaken. I januari i år registrerades det 8:e miljonte kemiska ämnet. Hur skall vi människor, med ett försvarssystem uppbyggt för att klara angrepp av parasiter, nu försöka ställa om till en konstlad kemisk omgivning, där ingen vet effekterna av enstaka och ännu mindre av kombinationen av giftiga ämnen. Vår kropp har inte haft en chans att ställa om till de senaste femtio årens kemikalieexplosion. Den reagerar som den skall och vi får alla möjliga symptom; alltifrån svåra astmaanfall till utslag och ibland livsfarliga svullnader.
Ofta kan läkarna inte säga vad det egentligen är som utlöser reaktionen; ett allergen, eller ett samtidigt infört giftigt
kemiskt ämne, eller en kombination. Därför kan t ex en allergitest ibland inte ge hela sanningen och vi överraskas av symptom, när vi egentligen inte borde få några.
Huskonstruktion och byggmaterial de senaste årtiondena har varit sanslöst ogenomtänkta. Lufttäta, plastinslagna lägenheter med stora emissionshärdar i otaliga plastmaterial och limmer och andra lösningsmedel skapade ett eldorado för allergireaktioner. (i en modern lägenhet räknar man med upp till 1000 kemiskt-toxiska ämnen) De sk överkänsliga människorna, de som borde kallas normala, utvecklade här sina problem. De okänsliga, dvs de som inte drabbades, kunde förstås inte förstå vad det handlade om. Idag har vi känslighet för allehanda emissioner, men också för elektriska magnetfält och anledningarna plussas på och vårt samhälle måste nu ta itu med problemen - innan halva befolkningen inte har möjlighet att leva människovärdigt och detta kommer framför allt att gälla vårt uppväxande släkte, barnen. Dags alltså.
Miljöpartiet de gröna kräver en total genomgång av material och orsakssammanhang när det gäller kemiskt-toxiska ämnen, normer och restriktioner, satsning på forskning och på information om de friska, vettiga materialen, på en kemi som inte står i strid med natur och människa. Vi vill rensa ut i den kemiska djungeln och sätta press på producenter och uppköpare. Utbytesregeln, dvs att alltid använda den bästa miljö- och hälsomässigt riktiga produkten måste anammas. Vi vill sanera hela bostadsmarknaden. Här kommer det att finnas arbete i massor. Att bygga hälsosamt måste
vara en skyldighet.
Det går att komma tillrätta med allt detta, bara man tar sig tid att inventera och sedan skapar resurser för att åtgärda. Och till sist följer upp och utvärderar. Hela tiden utvecklas tekniken och vi skall ta tillvara på det bästa och mest miljö- och människovänliga...på det sättet får vi ett samhälle att kunna ha en framtid i.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Vottikaalina" Hedningarna (3)           Tid: 2:16
----------------------------------------------------------------

Regeringens kretsloppsproposition, som jag redogjort för i tidigare program, är en viktig startsignal för en så småningom total förändring i vårt förhållande till vår miljö, vår livsförutsättning. Kanske är tiden äntligen inne för majoriteten av politiker, huvuddelen av näringslivet och de flesta av alla vanliga människor att ta ansvar för framtiden (och då menar jag ansvar). Ett hållbart samhälle kräver långsiktighet, kräver mod och lite svett och kanske besvär, och att avstå från det gräddigaste och leva på en nivå som inte tär på ändliga resurser, som inte förbrukar vårt förutsättningskapital och livsresurser - utan brukar, återbrukar och ser till att man lämnar ifrån sig minst lika mycket som man själv fått. Solidaritet är ett grundbegrepp för miljöpartister. Vi är medvetna om de två tredjedelar av världens befolkning, som står hungriga utanför...och ropar efter bröd, efter ett människo- värdigt liv. Vi vill ha rättvisa vad gäller fördelningen av världens resurser - även om det är vi själva som måste avstå. Tittar vi lite närmare på hur vi har det, om vi jämför...är det inte svårt att se det ofattbara, orättvisa materiella överflöd som den sk i- världen roffat åt sig. Det är hög tid att betala tillbaka, att skapa en rimlig rättvisa. Om vi inte själva tar initiativet, gör andra det - för att överleva, var så säkra.
I ett annat program har jag berättat om Miljöpartiets lanserade nya ekonomiska system; kretsloppsekonomin, och jag hinner inte här och nu berätta om det igen, men det är roligt att se hur tiden långsamt hinner ikapp, hur det nya ekonomiska tänkandet, långt långt ifrån Assar Lindbäcks galna tillväxtrecept, hur det vinner terräng, hur människor nu till vardags använder termer och begrepp, som man flatskrattade åt när vi lanserade dem bara för några år sedan. I fullmäktige har Miljöpartiet försökt få igenom MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR på kommunala beslut, vi har velat koppla MILJÖRÄKENSKAPER till vår budget, vi har framför allt velat fokusera på de nya stora miljöproblemen, sk diffusa effekterna av vårt levnadsmönster. Men jag kan inte påstå att vi haft framgång.  Däremot kommer nu samma idéer i stora nationella projekt; kommunförbundets rekommendationer, kretsloppspropositionens krav, AGENDA 21:arbetet på regional och lokal nivå, ekokommunprojektets handlingsprogram - allt talar för just miljökonsekvensbeskrivningar, miljörevisioner, ekologisk in- riktning på ny- och ombyggnationer mm mm. Detta är oerhört positivt och det känns inte meningslöst att kämpa vidare.
Senaste fullmäktige la jag en motion om att tillsätta en MILJÖINFORMATÖR. Jag tror chanserna är små idag att få igenom ett sådant förslag - men jag lika säker på att om ett eller två år, så är en sådan tjänst självklar. Varför är jag så säker på det?
Jo, för att alla nya miljöregler, från producentansvar till käll- sortering och kompostering, avfallsplan, renhållningsstadga, alla nya möjligheter att som enskild ta personligt ansvar för miljön, kräver mycket av kunskap och information och tillgänglighet. Det krävs anordnande av miljöseminerier (något jag också motionerat om) och cirklar i kompostering, solfångarbygge mm. Vi enskilda, liksom företag och organisationer, har inte möjlighet att leta reda på och skaffa specialkunskaper om allt och veta hur vi skall bete oss och handla i den nya situationen. Vi behöver helt enkelt vägledning, tips, råd och erfarenheter, vi behöver fortlöpande
få reda på vad som är miljö- och hälsomässigt bäst. Utbytesprincipen (också kallad substitutionsprincipen), som riksdagen tagit, betyder att vi alltid skall välja den mest miljövänliga produkten - om det inte är alldeles ekonomiskt orimligt. I första hand gäller detta det kemiska området, men är förstås lika relevant för allt annat, inte minst byggmaterial (där marknaden tyvärr fortfarande är full av material vi inte borde tillverka - och där finns det gott om bättre alternativ.
Det behövs med andra ord massor av information, skriven och muntligt överlämnad, det behövs en Miljöinformatör.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "The only thing I got" Louise Hoffsten (13) Tid: 1:06
----------------------------------------------------------------

Vad är det som håller på att ske i vår egen kommun, Sotenäs, vad är det vi väntar på när det gäller framtidsarbetet. En styrgrupp för den lokala AGENDAN skulle föreslås av Miljö- och hälsoskydds- nämnden. Men ännu sker ingenting på den fronten. Man avvaktar regionen, som häromdagen hade en stor konferens i Göteborg. Miljö i Väst kallas det AGENDA-arbetet. Jag kan inte se någon fördel med att avvakta. Vi här i Sotenäs måste ta itu med våra speciella problem och lita på vår egen förmåga.
En annan sak som är glädjande är att det nu tycks lossna på vind- kraftfronten, att militärerna backar vad Bohus Malmön. Nu hoppas jag på små och medelstora propellrar inte bara på Bohus Malmön och på Hogenäs utan över hela kommunen. Jag har motionerat i fullmäktige om att kommunens eget energiverk borde bygga minst ett sådant kraftverk. Också detta är något som självklart kommer att förverkligas... Det tråkiga är bara att allt skall behöva gå så långsamt - när det verkligen är bråttom!  Förresten det är positivt att bli delägare i vindkraftföreningar. Är du intresserad kan du t ex kontakta föreningen VINDENERGI VÄST AB i Uddevalla. Deras första propeller är nu igång på Orust.

Med sådant i tankarna passerar jag under den stora kastanjen på väg hem i kvällen. Nästan alla blad har fallit till marken, som också täcks av taggiga kastanjskal...mörkret kan också vara vackert och dofterna, så här års, ljuvliga...

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "The obvious child" Paul Simon  (1)      Tid: 4:10
Obs! Tona ned efter en minut...och tona upp efter nedanstående text.
----------------------------------------------------------------

Musiken i det här programmet har varit: Vivaldis Hösten 3:e satsen, sedan Bob Dylan med "We better talk this over", Hedningarna med "Vottikaalina", "The only thing I got" med Louise Hoffsten och i bakgrunden hör ni nu Paul Simon med "The obvious child".
Det är Miljöpartiet de gröna i Sotenäs som har ansvaret för inne- hållet i det här programmet, och vill du veta mer om Miljöpartiet och vår politik är du välkommen att ringa till någon av oss:
Jag själv bor i Hunnebostrand och har tel: 586 29, Gunilla och Jonny Oresten på Smögen har 325 29 och Margareta Florén, också hon på Smögen, tel 304 23 och Marika Langefjord i Tossene, tel 523 97...

Ett nytt program om en månad, vi hörs...hej!

___________________________________________________________________________PROGRAM I SOTENÄS NÄRRADIO
TORSDAGEN 28/10 -93 KL 18.30-19.00

Hej! Jag heter Per Lager och jag representerar Miljöpartiet de Gröna i Sotenäs kommun. Den sista torsdagen i varje månad vid den här tiden har vi ett halvtimmes program i Sotenäs Närradio. Under ca ett och ett halvt år har jag i de här programmen försökt berätta och informera om den nya ekonomin, som vi kallar krets-
loppsekonomi, om den stora draken Europa-unionen (fortfarande kallad EG), om ekologiskt byggande, om eko-kommunprojektet, om att använda miljövänliga bränslen, om vindkraft och solvärme, om krav-odlade livsmedel, om övergödningen och försurningen, om ozonlagret, om substitutionsprincipen, om den nödvändiga flyktinghjälpen, om olika kontroversiella frågor i vår egen kommun, om en ny livsstil mm mm... I varje program försöker jag ta upp  om sådant som inte är bra och vad jag tror vi kan göra åt det, du och jag, om de stora och de mindre problemen och hur vi lokalt kan påverka utvecklingen genom medvetet handlande. Ansvaret ligger faktiskt i huvudsak på oss enskilda, på dig och mig, och inte på anonyma byråkrater eller ledare.
Ikväll skall jag bl a berätta lite om ursprungsbefolkningarna på jorden och om Sotenäs som en blivande ekokommun och arbetet inför den lokala AGENDA 21 och det speciella ansvar detta medför.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Carmina Burana" Carl Orff   (1)         Tid: 2:49
----------------------------------------------------------------

I år är det ursprungsbefolkningarnas år. Så har FN bestämt. Men
hur många känner egentligen till vad en ursprungsbefolkning är för något. Det är över 200 miljoner människor på jorden som räknar sig till stamfolk eller ursprungsbefolkningar.  Sådana befolkningar har sitt historiska ursprung i en civilisation, som fanns etablerad innan kolonisatörer och invadörer dök upp på scenen. Följande villkor skall vara uppfyllda, enl FN, om begreppet "historiskt ursprung" skall anses gälla:

Ockupation av traditionellt landområde, kontinuerligt och gemensamt släktskap med områdets ursprungliga invånare, urskiljbara egna traditioner och seder samt kultur i allmänhet och egen religion i synnerhet samt eget språk.

Så lyder FN:s villkor. Urbefolkningarna lever fortfarande i harmoni med naturen och deras handlande styrs av naturens lagar. Människan står inte över naturen, utan är en del, och har ansvar att inte utnyttja mer av jordens resurser än att en naturlig återhämtning kan ske. Det låter förnuftigt, eller hur?
Irokesindianerna i Nordamerika tillämpar en princip som säger att inget beslut får fattas som på något vis kan tänkas vara skadligt för barnen i sju generationer framåt. I dessa tider, med en hotande ekologisk katastrof runt hörnet, är det särskilt viktigt att ursprungsbefolkningarnas röster blir hörda. De blir nämligen trängda av den sk civilisationen överallt där de finns; antingen är det kol- och urangruvor som anlagts, som t ex i Arizona, där 14000 Navajoindianer tvångsförflyttades från den mark de är så förknippade med och som för dem är helig, eller så är det som i Canada; världens största vattenkraftsprojekt, som förstörde Cree-indianernas jaktmarker och störtade deras kultur i fördärvet. Även där är uranbrytningen en förödande faktor. I Amazonas bränns regnskog för odlings- och betesmarker, och guldgrävare skjuter indianer som djur. I Ecuador byggs en stor väg rätt genom Huaorani-indianernas land och omöjliggör deras fortsatta överlevnad. Aborignerna i Australien har också drabbats av den moderna helvetesbrytningen: uranet. I Malaysia kämpar Penan-folket mot den hänsynlösa skogsskövlingen och på Filippinerna flygbombar regeringen urbefolkningens områden för att gerillan anses befinna sig där. Överallt utsätts dessa jordens och överlevnadens solidariska hjältar för ett systematiskt utrotande...det är som om vi, i den missbrukande, övergödda, hänsynslösa i-världen inte har fått nog och inte orkar se dessa sista försvarare av moder jord och de gemensamma livstilstillgångarna. I-världen fortsätter sin grymma jakt, bara för att åstadkomma ännu mer orättvisa, ännu mer förstörelse - och allt under låtsade goda förespeglingar. Det är hemskt och ofattbart, tycker jag, att den sk civilisationen skapat förutsättningar för dessa livsföraktande och dödsbejakande människor.
Jag har nu bara nämnt några exempel, det finns massor, på alla kontinenter och självfallet skall vi inte glömma samerna i vårt eget land. Det är lätt att blunda i den egna farstun.
Vi miljöpartister brukar anklagas för att vilja backa alltihop tillbaka till stenåldern. Men jämfört med dagens sk utveckling i den industrialiserade världen och vad den snart skapat för mänskligheten ter sig stenåldern som en väldigt modern, upplyst, rättvis, solidarisk, hållbar och njutbar tillvaro. Det vi nu står inför, en global ekologisk kollaps, gör all tidigare mänsklig historia till något bättre. Vi står faktiskt längst ut på kanten till avgrunden...kan vi komma längre. Det man har kallat utveckling har blivit detsamma som avveckling...av livet. Tillväxt har blivit missväxt, och visst har vi gapat efter för mycket. Ja, du lyssnare, det är dags att vi stanna upp, dags att vi tänker efter...det är dags att kolla kompassen en gång till.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Broken engine" Bob Dylan   (5)          Tid:
----------------------------------------------------------------

Vid förra fullmäktigemötet togs ett viktigt beslut för vår kommun. Enhälligt antogs förslaget från Miljö- och hälsoskydds- nämnden att Sotenäs skall bli medlem i Det Naturliga Stegets Eko- kommunnätverk.
Det var två år sedan jag motionerade om, att Sotenäs skulle gå med i Boverkets och Glesbygdsmyndighetens ekokommunprojekt. Då var inte fullmäktige med på noterna, tyvärr, men sedan har Det Naturliga Stegets organisation hakat på ekokommunprojektet, som bara omfattade 16 kommuner, och erbjudit alla övriga 270, som
inte gått med i projektet, att bilda ett nätverk, där erfarenheter från all ekologiskt inriktad verksamhet kan kanaliseras.  Nu har, som sagt, dock vår kommun vaknat, och med en billig medlems- avgift, 2500 kr för en treårsperiod, anslutit sig till nätverket. För oss i Miljöpartiet de Gröna i Sotenäs känns detta lite som en seger. Nätverket förmedlar nämligen inte bara information, ordnar seminarier och nätverksmöten utan ställer också krav på medlemmarna; liknande krav som det egentliga eko-kommunprojektet ställde. Så här lyder kraven:

- Kommunen ska i fullmäktige ha tagit beslut om att bli ekokommun och därmed sträva i riktning mot det uthålliga samhället.   (Detta gjordes alltså förra torsdagen.)

- Kommunen ska kunna redovisa ett utbildnings- och  informationsprogram för hur ekosynsättet ska spridas och fördjupas i kommunen.

- Kommunen ska inom 1,5 år från ansökningstiden kunna skicka in ett av fullmäktige antaget, minst 3-årigt, handlingsprogram för hur kommunen ska utvecklas i riktning mot ett uthålligt    samhälle.  Handlingsprogrammet ska också innehålla vision och mål för kommunen.

Och då frågar sig många: Men vad innebär detta? Jo, så här presenteras grundbultarna för en ekokommun:

GRUNDBULT 1. Kommunen arbetar systematiskt i riktning mot ett uthålligt samhälle. Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för kretsloppsprincipen. Uppfylls villkoren sker ingen ackumulering av restmateria, dvs sopberget slutar att växa och inga molekylsopor ökar i naturen. De fyra villkoren är:

- att användningen av jungfruliga råvaror från ändliga lagerresurser får ej vara större än nybildningen, dvs i praktiken en omsättning nära noll, (här kan vi lära av  ursprungsbefolkningarna!)

- att användningen av långlivade, naturfrämmande ämnen helt och hållet har upphört,

- att naturens mångfald och kretsloppens kapacitet bibehålls eller ökar,

- att omsättningen av energi och material sker på en nivå som svarar mot de naturliga kretsloppens kapacitet.

GRUNDBULT 2. Kretsloppstänkandet är styrande utvecklingsdoktrin. En särskild "ekokommunguide" är utarbetad för att underlätta beslutsfattandet.

GRUNDBULT 3. Utvecklingsarbetet präglas av en tvärsektoriell helhetssyn. Fokus sätts på problemens kärna oberoende av samhällets organisation, dvs tvärsektoriella arbetsgrupper bildas över sektorsgränserna

GRUNDBULT 4. Kommunen eftersträvar en "dynamo"-roll i den lokala samhällsutvecklingen, där förhållningssättet mot de egna kommunmedborgarna kännetecknas av ett dynamiskt samspel och där ekokommunbegreppet utgör den gemensamma visionen. Utvecklingsarbetet är processinriktat, där kommunmedborgarna inbjuds och tillåts aktivt medverka. Genom utbildning, information och organiserat erfarenhetsutbyte sprids och fördjupas ekokommunidén. Färdriktningen och takten i förändringsarbetet avgörs i hög grad av "gräsrotsnivåns" kreativitet.

GRUNDBULT 5. Ekokommunerna ser sig själva som modellkommuner, dvs de arbetar på ett öppet sätt, så att andra kommuner ska kunna ta del av deras erfarenheter.

Det var mycket, men så är det...och visst kan vi sträcka på oss, alla här i Sotenäs kommun. Det är ett viktigt beslut, det som togs den 21 oktober i kommunfullmäktige. Förmodligen är vi den första västsvenska kommun, som nu bestämt sig för att bli en ekokommun och ta sitt aktiva ansvar för framtiden.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Jackaroe" Joan Baez    (2)              Tid: 2:57
----------------------------------------------------------------

Parallellt med arbetet för en ekokommun, skall vi (också det ett beslut i kommunfullmäktige) ta itu med den lokala AGENDA 21. Den är ett handlingsprogram inför det 21:a århundradet och blir, så att säga, förlängningen på ekokommunarbetet. Nu på måndag kommer en representant från varje parti i Miljö- och hälsoskyddsnämnden att under hela dagen diskutera och förhoppningsvis skaffa ordentliga kunskaper i AGENDA-dokumentet och regeringens kretsloppsproposition. Vi skall eftersträva en samsyn, en konsensussyn om man så vill. Sedan skall Miljö- och hälsoskyddsnämnden utse en styr- grupp, som i sin tur kommer att kontakta föreningar, politiska och fackliga organisationer, företag i kommunen, skola, enskilda - ja så många som möjligt skall engageras i arbetet för ett handlingsprogram byggt på de givna ekologiska ramarna, med uthållighet och en mänskligt värdig framtid i sikte. 1996 skall det vara klart.
Det innebär att vi kommer att få ändra på en hel del i vår var- dag, att vi måste börja ta hand om vårt avfall; kompostera, återvinna, återanvända. Det kommer också att innebära en annan syn på energianvändningen och själva energikällorna. De fossila bränslenas tid är i stort förbi och det är de förnybara vi kommer att satsa på; vattenkraft, solenergi, vindkraft, bioenergi. Vi får se över våra transportsystem, våra byggmaterial, våra avlopp (om t ex vattentoaletten skall förbjudas i nybyggen), se över våra avgifter, våra stödåtgärder; hur skall vi kunna ge det lokala jordbruket och fisket ökad betydelse...hur rensar vi upp i vår konsumtion, vår giftspridning...allt måste bli föremål för genomlysning, för ställningstaganden.
Det är allvarstider vi står inför - men samtidigt en glädjens tid, när vi med hjälp av kunskap och insikt äntligen är på väg att göra den nödvändiga kursändringen, som kan ge förutsättningar för fortsatt liv. Allas insats kommer att bli viktig!
Vet ni vad?...det känns faktiskt roligt att leva mitt i all världens elände. Trots all ondska och alla ofattbara lidanden gror hoppet, glädjen, möjligheterna. En höstlig skymning på hemvägen, och dessa älgar, stora skuggor, som under jakten plötsligt håller sig framme på vägar, i trädgårdar, t o m i hästhagar...varför? Ja de vill leva, så klart. Bussen får bromsa in. Sedan en stark röd sol i ögonen och katten som alltid finns där, när man kommer...
Visst är det något hemlighetsfullt över hösten - och det nakna kastanjeträdet...
Har ni tid, förresten, läs Bengt Hubendicks bok "Människoekologi" från 1985, eller "Mot en ljusnande framtid" från 1991, eller varför inte Gunnar Lindgrens "Arvet" eller Naturskyddsföreningens årsbok "Kretslopp" av Nils Tiberg från i år.
Läs och bli ännu klokare...för dig själv, för andra och för livet. Kunskaperna blir allt viktigare...och ännu viktigare blir klokskapen.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: "Brandenburgkonsert 2" 1:a sats Bach (5) Tid: 5:47
(Tona ned efter 2:50 och sedan tona upp efter nedantexten.)
----------------------------------------------------------------

Musiken i det här programmet har varit: Carl Orffs "Carmina Burana" Första stycket, Bob Dylan med "Broke down engine", Joan   Baez i "Jackaroe" och nu i bakgrunden hör ni Bachs Brandenburgs- konsert nr 2, första satsen.
Det är Miljöpartiet de gröna i Sotenäs som har ansvaret för inne- hållet i det här programmet, och vill du veta mer om Miljöpartiet och vår politik är du välkommen att ringa till någon av oss:
Jag själv bor i Hunnebostrand och har tel: 586 29, Gunilla och Jonny Oresten på Hasselösund har 325 29, Margareta Florén på Smögen, tel 304 23 och Marika Langefjord i Tossene, tel 523 97...

Ett nytt program om en månad, närmare bestämt torsdagen den 25/11. Tobakslagen håller på att skärpas, EG-motståndet bara växer...tack för det, Sverige...och vi hörs, som sagt, hej då!


___________________________________________________________________________PROGRAM I SOTENÄS NÄRRADIO
ONSDAGEN DEN 1/12 1993 KL 18.30-19.00

God kväll i vintern. Jag heter Per Lager och jag representerar Miljöpartiet de gröna i Sotenäs kommun. Varje sista torsdag i månaden har vi ett halvtimmas program, om vår politik i kommunen och på regional och riksnivå. Den här månaden fick vi lov att flytta på oss på gr av direktsändningen av budgetbehandlingen i Lysekils fullmäktige.
Därför har jag mitt program ikväll.        
I Sotenäs hade vi vår budgetdebatt den 18 november. Det var inte mycket till principiell ekonomisk debatt precis, istället hand- lade det om fiskauktionens procentsats samt det moderata förslaget att ta en miljon från socialförvaltningen för att satsa på framtidens näringsliv, utbildningsinsatser...vad det var. Alltså ta ifrån de svaga och ge till de som redan har, vill och kan.
Själv yrkade jag något, som förbigicks med nästan total tystnad, och utan motkommentarer... Hur kan det vara möjligt, att man inte förstår, undrar jag?

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Carl Orff; Ur "Carmina Burana"  (22)      Tid: 2:25
----------------------------------------------------------------

Vad var det nu jag yrkade i budgetdebatten. Jo, att - eftersom vi tagit beslut om att genomföra en lokal Agenda 21 i våras och dessutom beslutade så sent som 21 okt i höst om att gå med i Det Naturliga Stegets eko-kommunnätverk - så måste vi också se till att vi får någon form av finansiering. Arbete skall utföras, en massa information spridas. Vem skall stå för fiolerna, om inte kommunen själv! Jag ville ge Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en förstärkning på 250.000 kr, eftersom just den förvaltningen kommer att få dra ett tungt lass i den här stora förändringsprocessen. Pengarna föreslog jag skulle tas från det vi satsar på det sk EG-kontoret, nämligen 29.000 (motsvarar ungefär 3 bortkastade kr/inv), och sedan 121.000 från turismbefrämjande åtgärder (som fått 225.000 - till vilken nytta?), 50.000 från Tekniska förvaltningen (de har så det räcker) och från Plan- och byggnämnden också 50.000 (och det för att vår byggverksamhet ändå går på sparlåga). Och Tänk! Ingen reagerade. Jag undrar om någon förstod - trots att vi beslutat, utan reservationer. Ingen bemötte mitt inlägg, argumenterade för eller emot. Karl-Åke Johansson bara nämnde det i förbigående. Vid omröstningen, som jag begärde, var det bara vänsterns och nydemokraternas representanter som gav mig sitt stöd. En ledamot la sin röst, Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordf, och alla de övriga röstade emot. Hur står det till, bästa politiker, ledamöter i fullmäktige, hur står det till med ansvaret inför framtiden?

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Joan Baez "Long black veil"  (8)         Tid: 2:55
----------------------------------------------------------------

Kommunstyrelsen har svarat på min motion om att vi måste börja använda miljövänligare bränslen i kommunens fordonspark, på det här sättet: SCAFI 101 är inte tillräckligt billigt (1:20 kr mer än dieseln), det "äter upp gummislangarna" och så innehåller det kolväten. Goddag yxskaft, brukar man säga. SCAFI 101 består av ca 40-45% rapsolja och 55-60% paraffin + några få % etanol.
Paraffinet är en restprodukt vid tillverkning av fossila bränslen och är därför inte bra. Med lite vilja kunde paraffinet istället fås ifrån slaktrester, vilket skulle göra detta bränsle oerhört "rent" i förhållande till de fossila. Men även med dagens para- fin är SCAFI något som är bättre, men det duger tydligen inte. I min motion påpekade jag, att detta var bara ett steg på vägen i rätt riktning (alltså mot en renare värld). Snart kommer en ny generation av betydligt bättre bränslen för fordon, i form av vätgas och elektricitet och biogas.

Men för att återgå till SCAFI 101: Påståendet att motorn tappade kraft är förmodligen så enkel att motorn var inställd för vanlig diesel och inte för SCAFI. En enkel inställningsfråga alltstå. Vad gäller aggressiviteten mot gummi, så gäller det enbart natur- gummi och sådant var det många år sedan man använde till bränsle- slangar i bilar - idag används syntetgummi och på det har SCAFI ingen märkbar påverkan - men visst, säkert kan detta inträffa i äldre bilar. Men det är inte särskilt märkvärdigt och kräver bara normal skötsel och utbyten. Priset är högre och det bl a på grund av regeringens politik, som straffar SCAFI med samma skatt som den sämsta dieseln. 1:20 mer kostar den ofärgade, d v s det bränslet som används till vanliga fordon, och 1:70 mer för den gröna, som används till bl a traktorer. Med en sådan prispolitik, där det bättre alternativet bestraffas med högre skatt, är fullständig absurd och miljöminister Johanssons utlovade kompensation har inte setts till.
Sedan har vi kolvätena, som SCAFI sägs huvudsakligen bestå av. Visst alla motorbränslen består av kolväten, men vitsen med SCAFI i det här sammanhanget är att den innehåller 20% mindre och betydligt hälsosammare kolväten. Den vanliga dieseln innehåller 100 % kolväten och många av dessa är cancerogena, aromatiska, kolväten. Så var det med den saken.
Alltså skall vi hålla oss till vad saken gäller? Skall vi använda något, som är bättre än det vi har (som utbytesprincipen säger) - eller skall vi låta bli? Självklart skall kommunen gå före! Det är skrämmande att 1:20 kr i dagsläget avgör! Är det inte hälsan och miljön vi skall värna om i första hand? Att snåla med kronor och ören, när vi utan större samvetskval kunde låna stora summor på den europeiska penningmarknaden för att sedan plötsligt upptäcka att vi har ett tiotals miljoner i nya ränteskulder, det är att spela hasard. Men att lägga ut lite mer för att få en hälsosammare miljö är inte att spela med skattebetalarnas pengar.
Det är att vara framsynt och ta ansvar!

Bohustrafiken gick häromdagen ut i en annons om varför inte heller de vågar satsa på miljövänligare bränsle. Först säger man hur bra bränslet är ur miljösynpunkt och sedan hävdar man, att de nackdelar, som blir avgörande för deras del, att rapsodlingen inte skulle räcka till, bl a på gr av långa växtföljdsintervaller på 5-7 år och att produktionen högst skulle kunna komma upp till 2,5% av behovet. FEL! Dels är det enl Naturvårdsverket 5% och inte 2,5 % som kan täckas, och dels så säger Västsvenska Lantmän, att växtföljden och odlingen inte är något problem och lovar att det inte blir några som helst problem att klara av bränsleförsörjningen till Bohustrafiken 50 bussar.
I Tanum, vår grannkommun, där tar man ansvar, följer utbytesprincipen i kemikalielagen, och vill inte ge upp SCAFI förrän något ännu bättre dyker upp. Är det inte så man skall bete sig?  Och detta även om regeringen ännu inte förstått vad AGENDA 21 och den egna Kretsloppspropositionen i praktiken betyder. Inte handlar det om fallskärmar i miljonklassen i alla fall, för att snubbla över en aktuell rubrik.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Igor Stravinsky; Ur "Petrushka"   (17)    Tid: 1:54
----------------------------------------------------------------

Ursprungsbefolkningars år håller på att ta slut. Precis som man kunde förutspå i årets inledningsskede, så har detta inte inneburit något särskilt för de 200 miljonerna människor. Roffningen av deras land och naturtillgångar fortsätter, som om ingenting hänt. FN försöker nog, men de multinationella företagens krafter är omåttliga och deras behov omättliga. Inga internationella överenskommelser tycks kunna stoppa exploateringen, denna hänsynslösa utsugning. I Sverige har vi i marginalen och för syns skull gått samerna till mötes. Men i det stora hela saknas förståelse för deras liv och traditioner, deras historia och betydelse för oss övriga. Och liksom för övriga ursprungsbefolkningsspillror verkar även samernas tid utmätt. Men låt oss hoppas på nya kunskaper om och en större förståelse för livet - kanske kan vi lyckas skapa en värld där alla får plats och där ursprungsbefolkningarnas stora insikter också blir våra.

Och så ett kast...
Vi närmar oss Julen, denna köpenskapens högtid, när det industrialiserade samhällets Svensson, Persson, Johansson och Andersson skall tömma sina plånböcker, köpa upp vad de ev fick tillbaka på skatten, ta ut de sista örena på bankboken - bara för konsumera, bara för att äta mera, bara för att försöka hitta något som lik- nar livskvalité, men sällan är det. Tänk om vi använda Julen till det den var tänkt, antingen att vi som religiösa firar Jesu födelse eller som icke-religiösa ser ritualerna med tända ljus och någon barrkvist, som symboler för att stärka vår livskraft, vår solidaritet med världen, ljus i mörker, dofter i det annars frusna utelivet, en återhämtningens tid.
Vi har blivit KONSUMISTER, människor som i första hand ägnar sig åt att konsumera. Det är tragiskt och särskilt i förhållande till majoriteten av den övriga världsbefolkningen, som lever i fattig- dom, svält och har att glädjas över minsta smula, minsta droppe. De dör av kulor, granater och umbäranden. De krossas, slits i stycken, bränns till kol...de våldtas, sprättas, klyvs...en enda stor orgie i vidrighet och mänsklig ovärdighet.
Är det då inte dags att vi börjar fördela våra tillgångar mer rättvist, att vi i den rika delen av världen visar verklig solidaritet, avstår från vad vi inte behöver för att de utsatta och svältande skall kunna få sin rättmätiga del. Det handlar inte om att ta tryggheten, glädjen, freden, ifrån oss - bara det där överflödet som vi klarar oss mycket väl utan. T ex kan vi börja med att ge av det vi har till övers till Rädda Barnens insamling till kvinnorna, barnen och de gamla, som råkat illa ut i det forna Jugoslavien. Pg 900 100-9 och märk talongen "Kvinna till kvinna". Vill du ha reda på mer om den aktionsgruppen "Kvinna till kvinna", som samarbetar med Rädda Barnen kan du ringa 08-7029820.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Bob Dylan "Wigwam"       (23)            Tid: 3:06
----------------------------------------------------------------

Till glädje för oss miljöpartister visar den senaste SIFO-mätningen en uppgång för Miljöpartiet de gröna från 2,4 till 3,5%. Nu ligger vi alltså åter inom räckhåll för att få mandat i riksdagen och det är självklart där vi behövs. Vår stigfinnarroll har nu också blivit återvinnarens roll. Och vi tänker inte ge upp!

Och så ett kast till i vintern...

Snart börjar det bli dags för det nya Folkets Husbygget i anslutning till Hunneboskolan i Hunnebostrand. Man må olika syn- punkter om beslutet att bygga är riktigt eller inte, men skall det bli ett nytt folkets hus, skall det enligt min mening, bli ett folkhus i ordet rätta betydelse, ett allaktivitetshus, för våra ungdomar och för våra gamla, för alla. Ett KULTURHUS, ett skaparhus, ett vilohus, ett trygghetshus, ett utbildningshus. Om det blir av, skulle jag vilja att detta gemenskapshus också blev något av framtidens hus - inte bara vad gäller tankar och idéer  och musik - utan också vad gäller material, uppvärmning, förråd, möblemang, isolering, avfall... Jag menar, att skall vi bygga för framtiden, då skall vi använda sunda naturmaterial och byggmetoder, vi skall värma upp huset med solvärme med hjälp av luftsolspaneler och solfångare, biobränsleeldning i moderna kakelugnar och spisar eller pannor.  Elförsörjningen kan minskas med hjälp av senaste snålteknik och som alternativ och extra elförsörjning används solceller och ett mindre vindkraftverk på berget ovanför parken. För att klara allt elbehov under vindstilla, mörka elavbrottsdagar, kan man ha en motor med elgenerator, som går på rapsolja. Egen brunn för huset, gärna inomhus och toalösningarna blir torra med urinavskiljning. Bdt-vattnet filtreras i marken och tas tillvara i ett litet dammprojekt. Huset isoleras med eko-fiber och de nya energiglasen används i fönstren. Hela huset blir ett exempel på den återvunna kunskapen om material, om energi, om hälsa och trivsel. Allergiframkallande material eller färger får inte förekomma. Plastmaterialen minimeras och den estetiska utformningen bör bygga på antroposofernas färgskalor och inredningsdetaljer, liksom ljuspunkter. Det rena utsmyckningsarbetet, som bör kosta minst 1% av byggnadsvärdet, kan ex- vis överlämnas som projekt till Gerlesborgsskolan. Självklart blir ett sådant hus helt rökfritt, fattas bara annat.
På det här sättet skulle det kunna bli ett verkligt framtidshus för alla...men, som sagt, det kräver stort engagemang, det kräver att intresse för ekologiskt byggande...för vackert skulle det bli, för ögat, för själen och hälsosamt.

----------------------------------------------------------------
MUSIK: Vivaldi Largot ur "Vintern"   (11)       Tid: 1:58
Tona ned efter en halv minut och tona upp igen efter texten.
----------------------------------------------------------------

Musiken i det här programmet har varit ett stycke ur Carl Orffs "Carmina Burana", Joan Baez med "Long black veil", ett stycke ur Igor Stravinskys balett "Petrushka" och Bob Dylan i sin "Wigwam" och nu i bakgrunden hör ni Largot ur Vivaldis "Vintern".

Det är Miljöpartiet de gröna i Sotenäs som har ansvaret för inne- hållet i det här programmet, och vill du veta mer om Miljöpartiet och vår politik är du välkommen att ringa till någon av oss:
Jag själv bor i Hunnebostrand och har tel: 586 29, Gunilla och Jonny Oresten på Hasselösund har 325 29, Margareta Florén på Smögen, tel 304 23 och Marika Langefjord i Tossene, tel 523 97.
Ett nytt program om en månad, närmare bestämt torsdagen den 30/12. Tobakslagen håller på att skärpas, EG-motståndet bara växer...Miljöpartiet likaså...tack för det, alla återvinnare...
...och vi hörs, som sagt, hej då!


_________________________________________________________________________________________